Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Eğitim

Serdar DAĞISTAN, Cengiz ASLAN
TÜRK CUMHURİYETLERİ ALFABE BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KÜTÜPHANE VERİ TABANI OTORİTE KÜTÜKLERİNİN ÖNEMİ
 
Bu çalışmada; Türk dünyası ortak alfabe iletişim dilinin tarihi gelişiminin ana hatları, dil birliğinin ulusal ve uluslararası boyutunun önceliği ve değeri ile bilimsel bilgiye ortak erişimin önemi ele alınmaktadır. Türklerin kurmuş olduğu devletlerde; dil ve alfabe asimilasyonuna bağlı sözlü ve yazılı kültür sorunu, eğitim, bilim ve siyasi yetersizliklere veya kararsızlıklara yol açmaktadır. Bilgi, evrensel güç ve yeterliliktir. Ortak alfabe ve ortak bilim dili, ulusal bilinç ile küresel egemenliğin temelidir. Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile bilgi ve belgenin organizasyonu ve paylaşımında, henüz gereken düzeyde standart işbirliğine sahip değildir. Bilgi ve belge erişiminin üç temel unsuru, yazar adı, eser adı ve konu başlığı otorite kütükleridir. Bu üç unsurun veya erişim başlıklarının, Türk Cumhuriyetleri bağlamında, bilgi ve belge ortamlarına yönelik olarak ulusal ve küresel erişimi sağlayacak yeterlilikte olmadığı bilinmektedir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ortak ağ sisteminin geliştirilebilmesi için mevcut durum değerlendirilmektedir. Bilgi ve belge iletişim alanının planlanması ve küresel uygulamalara eklemlenerek etkin düzeye yükseltilmesi çalışmalarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Cumhuriyetleri veri paylaşımı ortaklığı için, planlama ve programlaştırma önceliği ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Ortak Latin alfabesi, Bilgi ve belge enformasyonu, ortak veri tabanı uygulaması, kurumlar arası işbirliği, kurumsallaşma ve standartlaşma.


TURKİSH REPUBLİCS İN THE CONTEXT OF THE ALPHABET UNİON THE IMPORTANCE OF LİBRARY DATABASE AUTHORİTY FİLES
 
This study covers the baseline of historical development of communicative language that Turkish World common alphabet has, priority and value of alphabet union’s national and international dimension along with the significance of common access to scientific knowledge. Verbal and written culture issue depending on the alphabet assimilation within the states founded by Turks leads to inadequacies in education, science and politics. Knowledge is universal power and sufficiency. Common alphabet and common science language associated with national consciousness are basis for global sovereignty. Turkish Republics do not have collaboration in the required level yet for the organisation and sharing of knowledge and document. The three elements of information and document access are writer’s name, work title and content strand registries. These three factors or access titles are known not to be in the desired competences to supply national and global access to information and document environments within the context of Turkish Republics. Turkey and Turkish Republics are evaluating the current situation for the advancement of common network system. In this study it has been also mentioned that planning of knowledge and document communication area and development studies for them to reach an effective level; and priority for data sharing partnerships for Turkey and Turkish Republics.

Keywords: Turkic Republics, Common Latin Alphabet, Information and document information, common data base application, interacademic collaboration, institutionalisation and standardisation.


Detay

İÇERİK