Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Sosyoloji

Sefa ERBAŞ
KÜLTÜRLERARASI REKLAM ARAŞTIRMALARI: NIKE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ REKLAM KAMPANYASI ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada; global bir marka olan Nike’ın Türkiye, Orta Doğu ve Rusya için hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı reklam filmlerinde, hangi kültürel değerleri ve çekicilikleri kullandığını ayrıca izleyicilerin reklama yönelik beğeni ifadelerinin neler olduğunu araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda YouTube izleyici duvar yorumları, içerik analizinden faydalanılarak her üç ülke için ayrı ayrı incelenmiştir. İçerik analizinden elde edilen nitel verilerde; Türkiye için kadına yüklenen ev içi sorumluluk, olumlu ve olumsuz yaklaşımlarla tartışılmış ve kadın gücü, özgürlük, başarı, güç, meslek, para, hırs, rekabet ve özdeşleştirme çekiciliklerine vurgu yapıldığı bulunmuştur. Orta Doğu’da yayınlanan reklamda ise izleyiciler, örtünün reklamda kullanılmasına yönelik farklı görüşler ileri sürmüştür. İzleyici yorumlarından elde edilen çekicilikler ise eşit(siz)lik, aidiyet, ırkçılık, itici güç kadınlar ve sömürüdür. Rusya’da gösterime giren reklamda da kültürel değer olarak, kadınların kendilerini nasıl isterlerse öyle tanımlayabilecekleri, kullanılan reklam sloganı ile benzer şekilde ifade edilse de kadınların erkeklere özenen steroid varlıklar olduğu iddiasında bulunulmuştur. Ayrıca, reklamlarda; dünyayı değiştirme isteği, farklılık, özgürlük, steroid, cinsiyetçilik, seks ve başarı çekicilikleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Reklam beğeni ifadelerinin ise her üç ülkede benzerlik gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Reklam Çekicilikleri, Reklam Beğenilirliği, Nike, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü


INTERCULTURAL ADVERTISEMENT RESEARCHES: THE EXAMPLE OF NIKE 8TH MARCH INTERNATIONAL WOMEN’S DAY ADVERTISEMENT CAMPAIGN
 
In this study, it is aimed to search in the 8th March International Women’s Day themed commercial series prepared for Turkey, Middle East and Russia by Nike, which is a global brand, which cultural values and appeals are used along with the expressions of the viewers towards the commercial. In accordance with this purpose, YouTube viewer’s timeline comments are examined by using contet analysis for each of three country. In qualitative data obtained from content analysis; for Turkey, housewife’s responsibilities are discussed with positive and negative approach and it is found that women power, freedom, success, power, profession, money, ambition, rivalry and their identification appeal are emphasized. In commercial released in Middle East, audience put forward different views on the use of cover in commercial. The appeals gained from audience comments are (in)equality, belonging, racism, driving force women and exploitation. Even if, the commercial which was broadcasted in Russia, culturally implies that women can stand for themselves just as the way they want, which is similarly expressed in the commercial slogan as well, it is claimed that women are steroid creatures who emulate men. Also in commercials, it is determined that the appeals of desire to change world, diversity, freedom, steroid, sexism, sex and success are used. It is found that commercial liking statements are similar in all three countries.

Keywords: Cultural Values, Advertising Appeal, Ad Likability, Nike, 8thMarch International Women’s Day


Detay

İÇERİK