Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Kamu Yönetimi

Mehmet ÇINAR, Bekir PARLAK, Fatih GÜRSES
E-DEVLETİN BENİMSENMESİ: TEORİK MODELLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri kamu yönetimleri açısından göz ardı edilmesi imkansız hale gelmiş, adapte olunabildiği ölçüde ise yönetimlere üstünlük sağlayıcı işlevi bulunan bir araç görünümündedir. Bu bağlamda, kamu yönetiminde teknoloji kullanımını ifade etmek adına kullanılan elektronik devlet (e-devlet) kavramının kullanımının giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Öte yandan, e-devlet kaçınılmaz surette insan etkileşimini konu edinen/insan merkezci bir bakış açısıyla ele alınmak zorundadır. Bu ise e-devletin muhatapları tarafından benimsenmesi meselesini gündeme getirmektedir. Nitekim, son yıllarda e-devlet literatüründe e-devlete talep odaklı bir bakış açısını temsil eden e-devletin benimsenmesi çalışmalarında artış gözlenmektedir. E-Devletin benimsenmesi literatüründe davranış bilimlerinde yer alan bir çok genel kabul/benimseme teori ve modellerine müracat edildiği gibi, hususi olarak teknoloji benimseme özel alanı için geliştirilmiş teori ve modellerden de yararlanıldığı görülmektedir. Anılan teori ve modellerin özellikle ampirik çalışmalarda ele alınması neticesinde e-devletin benimsenmesi üzerine etki eden faktörlerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı e-devletin benimsenmesi literatüründe yer alan teorik benimseme modellerini analitik bir bakış açısıyla ele almaktır. Bu sayede e-devletin benimsenmesiyle ilişkili olduğu düşünülen değişkenlerin neler olduğunu sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek mümkün olacaktır

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, E-Devletin Benimsenmesi, Teknoloji Benimseme.


GOVERNMENT: A CONCEPTUAL FRAMEWORK ON THEORETICAL MODELS
 
Information and communication technologies (ICTs) has become a tool which can not be ignored in terms of public administrations, which provides advantage to the administrations as far as they can be adapted. In this context, the use of the electronic government (e-government) concept, which is used to express the use of technology in public administration, seems to be widespread. On the other hand, the e-government must inevitably be handled with a human-centered perspective. This brings the issue of the adoption of the e-government by its counterparts. Indeed, in recent years there has been an increase in the adoption of e-government in e-government literature, which represents a demand-oriented perspective on e-government. In the e-government's adoption literature, it is seen that theories and models developed for the specific field of technology adoption are seen to be utilized, as it is referred to many general adoption theories and models in behavioral science. It is tried to determine what factors affect the adoption of e-government as a result of considering empirical studies, especially theories and models. In this context, the aim of the study is to take an analytical view of the theoretical modes of adoption in the literature of e-government adoption. In this way it willbe possible to determine in a healthy way what the variables considered to be related to the adoption of the e-government are.

Keywords: E-Government, Adoption of E-Government, Technology Adoption.


Detay

İÇERİK