Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2014  Sayı: 43  Alan: Müzik

Özge GENÇEL ATAMAN
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmanın amacı; müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesine yöneliktir. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının belirlenebilmesi amacıyla genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 115 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü ve lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumları ile lisansüstü eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, müzik öğretmeni adaylarının okumakta oldukları sınıf ile lisansüstü eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına da varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Öğretmeni Adayları, Müzik Eğitimi, Lisansüstü Eğitim, Tutumlar


EXAMINATION OF ATTITUDES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES TOWARDS GRADUATE EDUCATION (CASE OF BALIKESİR UNIVERSITY)
 
The aim of this study is to examine the attitudes of music teacher candidates towards graduate education. The relational screening model, which is among the general screening models, was used in this study. The study group is composed of 115 music teacher candidates who study at the Department of Music Education, Department of Fine Arts Teaching, Necatibey Faculty of Education in Balıkesir University in the 2012-2013 academic year. In view of study results, it was determined that the attitudes of music teacher candidates towards graduate education were generally positive. In addition to these results, it was concluded that, there was a significant differences between genders, type of high school education and individual instrument instruction prior to under graduate education and the attitudes of music teacher candidates towards graduate education whereas there was not a significant differences between class levels and the attitudes of music teacher candidates towards graduate education.

Keywords: Music, Music Teacher Candidates, Music Education, Graduate Education, Attitudes


Detay

İÇERİK