Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2014  Sayı: 43  Alan: Eğitim

Nezihe BİNGÖL, Taşkın TANRIKULU
SİBER ZORBA VE MAĞDUR OLMA İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin siber zorba ve siber mağdur olma durumları ile aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek düzeyi arasında ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama türünde bir çalışma yapılmıştır. İstanbul'da öğrenim görmekte olan yaşları 14-19 arasında değişen 205'i kız, 231'i erkek toplam 436 öğrenci araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda siber zorbalık ve siber mağduriyetin algılanan sosyal destek düzeyine göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır. Erkeklerin kızlara göre daha fazla siber zorbaca davrandığı, fen lisesi öğrencilerinin diğer lise türlerine (Anadolu, Meslek, Genel) göre daha fazla siber zorba ve mağdur olduğu, özel okul öğrencilerinin devlet okulu öğrencilerine göre daha çok siber zorbalığa maruz kaldıkları, siber zorbalık ve siber mağduriyet arasında ilişki olduğu araştırmanın diğer bulgulardır.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Algılanan Sosyal Destek


THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BEING CYBERBULLYING AND CYBER VICTIM WITH THE LEVEL OF THE PERCEIVED SOCIAL SUPPORT
 
The purpose of the study is to determine the relationship between high school students’ being cyber bullies or cyber victims and the level of social support perceived by the family, friends and teachers. In accordance with this purpose, the study was conducted with the relational screening model. 205 female and 231 male in total 436 students whose ages range from 14-19 years studying in Istanbul constitute the sample of the study. As a result of the study it can be understood that cyberbullying and cyber-victimization vary according to the level of perceived social support. Negative correlation was determined between cyberbullying and cyber-victimization and perceived social support by friends and teachers. The other findings of the study are that male students experience more cyberbullying than female students, science high schools have more cyber bullies and victims than the other kinds of high schools (Anatolian, Vocational, General), when compared to the students of public high schools, students from private high schools are exposed to cyberbullying more and there is a relationship between cyberbullying and cyber-victimization.

Keywords: Cyberbullying, Cyber-Victimization, Perceived Social Support


Detay

İÇERİK