Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2013  Sayı: 39  Alan: Türk Dünyası

Şirvan Şen DEMİR , Betül YEŞİLTEPE , Mahmut DEMİR
KAMU KURUMU İLE OTEL YÖNETİCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ALGILAMASI VE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
 
Bu çalışmanın amacı otel yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman değerlendirme ve algılamalarının karşılaştırılmasını analiz etmektir. Muğla’da 77’si otel yöneticisi ve 54’ü kamu kurumu yöneticisi olmak üzere toplam 131 katılımcıdan yüz yüze görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışmada yapısal ve yakınsak geçerlik sağlandıktan sonra analiz üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak iki grup arasında serbest zaman algılamalarındaki farklılığı ortaya koymak için t testi yapılmıştır. İkinci aşamada değişkenlerin faktör yapısının belirlemek için faktör analiz ve üçüncü aşamada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Her iki grup için yapısal geçerlik de desteklenmiştir. Her iki grup için serbest zaman algılamalarına yönelik farklılıklar t testi ve regresyon analizi ile de desteklenmiştir. Sonuçta, 8 bağımsız değişkenden 6’sının bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman Değerlendirmesi, Serbest Zaman Algılaması, Otel Yöneticileri, Kamu Kurumu Yöneticileri


THE COMPARISON OF LEISURE TIME EVALUATION AND PERCEPTIONS OF HOTEL MANAGERS AND PUBLIC INSTITUTIONS’ MANAGERS
 
The purpose of this study was to analyze the comparison of leisure time evaluation and perceptions of hotel managers and public institutions’ managers. Through conducting a face-to-face interview, a total of 131 questionnaires were collected from hotel managers (77 participants) and public institutions’ managers (54 participants) in Muğla. The analysis of the study was conducted in three phases, after the structural and convergent validity. The first, t test was used to examine the difference of the leisure time perceptions between two groups. Second, factor analysis was used to examine the underlying factor structure and third, regression analysis was used to examine the effect of independent variables on dependent variables. Structural validity also was supported separately for both groups. The differences of leisure time perceptions between two groups are supported by a t test and regression analysis. As a result, it was found that the 6 of 8 independent variables had significantly and positive influence on dependent variables.

Keywords: The Leisure Time Evaluation, The Leisure Time Perceptions, Hotel Managers, Public Institutions’ managers


Detay

İÇERİK