Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 49  Alan: Turizm

Çiğdem MUTLU, M. Selami YILDIZ
Konaklama İşletmelerindeki Çevre Yönetimi Uygulamalarının ve Etkilerinin İrdelenmesi: Alanya da Faaliyet Gösteren 5 ve 4 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
 
Turizm doğal unsurların birleştiği coğrafyalarda gerçekleştirilen hareketler bütünü olarak açıklanmıştır. Ayrıca küreselleşme ile birlikte turizm sektörünün giderek büyüdüğü belirlenmiştir. Böylece, turizmin gelişmesi için doğal unsurlara ve çevreye olan duyarlılığın arttığı da tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, turizm sektöründe yer alan işletmelerin çevreyi yönetmek amacıyla belirli uygulamalar yaptığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, çevre yönetimi uygulamalarının işletmelere olan etkilerinin belirlenmesidir. Ayrıca, bu uygulamaların, turizm işletmelerine olumlu veya olumsuz yansımalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması da bir diğer önemli amaçtır. Bu kapsamda, araştırmanın evrenini, Alanya’da faaliyet gösteren beş (5) ve dört (4) yıldızlı toplam 121 konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninin ulaşılabilir olduğu belirlenmiştir ve bu araştırmada gönüllü bireylerin denek ya da yanıtlayıcı olarak katıldığı gönüllü örneklem yöntemi kullanılarak konaklama işletmelerinin tümüne anket ulaşılmaya çalışılmıştır; ancak 110 işletmeden yanıt alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, beş (5) yıldızlı konaklama işletmelerinin dört (4) yıldızlı konaklama işletmelerine göre çevreye daha duyarlı olduğu ve konaklama işletmelerinin, çevre yönetimi ve uygulamaları konusunda, sorumluluk almaları gerektiğinin farkında olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Çevre, Konaklama İşletmeleri, Çevre Yönetimi, Doğal Unsurlar.


Examination of the Effects of Environmental Management Practices at Tourism Undertakings: A Research Conducted at 5 and 4 Star Accommodations which Operate in Alanya
 
tourism sector has been growing thanks to globalization. Therefore, people have become more sensitive to natural factors and environment in an effort to improve tourism. Accordingly, undertakings that operate in tourism sector have started to benefit from certain practices to manage environment. In this framework, the purpose of this study is to idekontify the effects of environmental management on tourism undertakings and to reveal positive and negative reflections of such practices on tourism undertakings. To this aim, in total 121 tourism undertakings which consist of five (5) and four (4) star accommodations were chosen as the target population of the study. Target population of the study was deemed accessible and voluntary sampling method was used with the participation of voluntary individuals as subjects or respondents to a questionnaire sent to all of the undertakings concerned. However, only 110 undertakings responded. As a result, it was seen that five (5) star accommodations are more sensitive to environment and more aware of the fact that they need to assume more responsibilities regarding environmental management and practices in comparison to four (4) star accommodations.

Keywords: Tourism, Environment, Accommodation Enterprises, Environmental Management, Natural Factors.


Detay

İÇERİK