Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 50  Alan: Turizm

Gülşah AKKUŞ, Şükran KARACA, Gülten POLAT
MİRAS FARKINDALIĞI VE DENEYİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
 
Problem Durumu: Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, bulundukları şehirdeki doğal ve kültürel miras unsurlarına ilişkin farkındalık ve deneyim düzeylerini ölçmek yoluyla, şehrin miras unsurlarının, gerek Sivaslı olan, gerekse olmayan genç ve eğitimli bireyler tarafından ne derecede bilindiği ve değerlendirildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Amacı: Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin, Sivas’ın doğal ve kültürel mirasına ilişkin farkındalık ve deneyim düzeylerinin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında öğrencilerin memleketine, öğrenim gördükleri sınıfa ve bölüme göre aralarında anlamlı farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Yöntem: Anket formu, kolayda örnekleme yöntemi ile 17 Şubat–3 Mart 2014 tarihleri arasında kampüs içerisindeki İ.İ.B.F., Edebiyat Fakültesi ve Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmış ve 387 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile doğal ve kültürel miras farkındalıklarını ve deneyimlerini değerlendirmek için frekans ve aritmetik ortalamadan yararlanılmış, farklılıkları tespit etmek için ise t testi, tek yönlü varyans ve Welch analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: i) Sivaslı olan, ii) üst sınıfta ve iii) turizm bölümünde okuyan öğrencilerin, diğer öğrencilere kıyasla şehrin doğal ve kültürel mirası hakkında daha bilgili ve deneyimli olmalarına rağmen, beklenenin aksine, şehrin mirasını “biraz bildikleri” ve “pek deneyimleri olmadığı” tespit edilmiştir. Öneriler: Üniversitedeki tüm bölümlerin ilk sınıf müfredatlarına “şehir kimliği” dersi eklenmelidir. Bu ders kapsamında şehrin tarihten günümüze gelişimi, doğal ve kültürel değerleri hem teorik olarak anlatılmalı hem de şehir ve müze gezileri gibi uygulamaya yer verilmelidir. Özellikle de uygulama gezileri, deneyim konusundaki eksikliği kapatabilir. Şehre belirli uzaklıktaki doğal ve kültürel varlıkların da ziyaret edilebilmesi için teknik gezi imkanlarının genişletilmelidir. Şehre ve şehrin miras unsurlarına ilişkin konferanslar, paneller düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Doğal Miras, Farkındalık, Deneyim, Sivas.


HERITAGE AWARENESS AND EXPERIENCE: AN EXPLORATORY STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS
 
Problem Situation: In this study, it is inverstigated that heritage factors of Sivas are known what to extent by educated and young students both coming from Sivas and not coming from Sivas by means of measuring awareness and experience levels related natural and cultural heritage factors in Sivas. The Aim of the Study: To determine the awareness and experience level of Sivas’ natural and cultural heritage of the Cumhuriyet University students. within the scope of this research, it is also investigated if there is a significant difference between student groups related to their hometown, class and departments. Method: 387 usable questionnaire forms obtained after application to the students of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Literature Faculty and Vocational School, from 17th of February to 3rd of March 2014 according to convenience sampling. Frequency and mean were utilized to assess the profile and the natural and cultural heritage awareness and experience level of students. One sample t test, one way ANOVA and Welch analyses were also utilized to determine the differences between group means. Findings and Results: Study findings indicate that students who are i) from Sivas, ii) studying in upper classes and iii) studying tourism had more awareness and experience than other groups, while infact they had little awareness and very few experience. Recommendations: For first grade curriculum of all deparrtments ın university "city identity" must be attached. In the context of this course, the date of the present development, the natural and cultural values of city both should be explained theoretically should be given to applications such as city and museum visits. Especially applications trips can turn on the lack of experience. Of natural and cultural assets must also be extended to the city in particular from the technical visits to facilities visited. City and conferences related to the city's heritage elements, the panels should be organized.

Keywords: Natural Heritage, Cultural Heritage, Awareness, Experience, Sivas


Detay

İÇERİK