Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 50  Alan: Turizm

Gülay BULGAN
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli insanlardan oluşmaktadır (Dünya Engellilik Raporu, 2011: 1). Engelli nüfus oranın zamanla artacağı tahmin edilmektedir. Dünyada çeşitli zaman aralıklarıyla engellilere yönelik yasal düzenlemeler yapılmış ve yapılmakta olup, bu yasal düzenlemelerin ortak noktası tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını oluşturmaktadır. Turizm faaliyetlerinde bulunmak, toplumdaki tüm bireylerin faydalanması gereken bir haktır. Dolayısıyla herhangi bir engelinden dolayı seyahate çıkamayanların da turizme katılımının teşvik edilmesi önem arz etmektedir (Toskay, 1989: 158). Dünyada engellilere yönelik özel donanım ve hizmet gerektiren konaklama imkanları ve bu konuda yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır (Artar ve Karabacak, 2003: 18). Bu çalışma ile yapılan detaylı literatür taraması sonucunda dünyada ve Türkiye’de engelli turizmi ile ilgili yapılmış çalışmalar paylaşılarak daha sonraki yapılacak olan çalışmalara bir yön vermek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engelli, Turizm, Dünya, Türkiye.


RELATED STUDIES OF THE DISABLED TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY
 
The world's population approximately 15% is composed of people with disabilities. The disabled population rate is estimated increase over time. In the world made legal arrangements for disabled and is carried out with various time, the common point of all the legal regulations have been full and equal benefit of people with disabilities from the fundamental freedoms and human rights. All individuals in society should benefit to tourism activities that is a right of people. Therefore, promoting the participation of those who can not trip tourism because of any obstacle is so important. In this regard in the world very few work done which requires special equipment and services for the disabled accommodation. As a result of this study, a detailed literature survey conducted on people with disabilities in tourism sector in the world and in Turkey, with this sharing studies are intended to provide direction to the work that will be done later.

Keywords: Disability, Tourism, World, Turkey.


Detay

İÇERİK