Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 51  Alan: Turizm

Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILMALARI VE SOSYALLEŞMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin; rekreasyon etkinliğine katılma durumlarını belirlemek ve aynı zamanda bireylerin serbest zamanlarında katıldıkları rekreasyon etkinliklerinin kişilerin sosyalleşme durumlarına ne denli etkide bulunduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014 - 2015 öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ölçme aracına cevap veren toplam 550 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı öğrencilere elden ulaştırılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Analiz yöntemi olarak; betimsel istatistiklerin yanında, İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), En Az Anlamlı Fark (LSD) sınaması, Korelasyon ve Regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak rekreasyon aktivitelerine katılmanın, bireylerin sosyalleşmeye katkısının incelendiği bu çalışma bireysel farklılıklara rağmen rekreasyonun sosyal bütünleştirici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Serbest Zaman, Sosyalleşme.


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPATION TO RECREATIONAL ACTIVITIES AS A LEISURE ACTIVITY AND SOCIALIZATION OF UNIVERSITY STUDENTS'
 
This study has been carried out to find out inclination level of university students to take part in recreation activities and how much these activities contribute them in socializing during their leisure time. The study group contains 550 participants who are students in Dicle University and Mardin Artuklu University during 2014 and 2015 educational season. Face to face interviewing method was used as means of collecting data for the study. The data derived from the study was evaluated via SPSS software. In addition to descriptive statistics, independent t-test, One-way variant, testing of the smallest meaningful difference, correlation and regression on analyses were used as means of analyzing methods. To sum up, in spite of gender differences, it can be possible to say that recreational activities have holistic feature in socializing.

Keywords: Recreation, Leisure Time, Socializing


Detay

İÇERİK