Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 51  Alan: Turizm

Aslı ERSOY
Yönetici-İş Gören İlişki Boyutlarının Stres Yaratma Durumuna Yönelik Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmesi Örneği
 
Bu çalışmanın temel amacı beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde çeşitli departmanlarda görev yapan iş görenlerin yöneticilerle olan ilişki boyutlarının stres yaratma durumunu belirlemektir. Bunun yanında iş görenlerin söz konusu stres yapıcılarla nasıl başa çıktıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir konaklama işletmesinin yedi iş göreni oluşturmaktadır. Araştırma olgu bilim deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme ve gözlem tekniği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmenin betimsel analizinden sonra üç ana tema belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde QSR NVivo 10 programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin yoğun zamanlarda sergiledikleri bazı davranışların iş görenlerde stres yarattığı fakat kurum içinde oluşturulan sıcak ve güvenli ortamın iş görenlerde minnet duygusu oluşturduğu ve stresin yoğun olarak yaşanmasına engel olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Stres, Konaklama işletmesi, Turizm, Antalya


A Research towards the Situation of Creating Stress of Manager-Employee Relationships Dimension: The Case of Five Star Hotels
 
The main purpose of this study is to determine the situation of creating stress of manager-employee relationships dimension. Besides it is tried to determine how they deal with stressors in question. The sample of the study consists of seven employees of five-star hotels operating in Belek Region in Antalya. The research is a qualitative study in the design of phenomenology. In this study, depth interview and observation techniques were used as a data collection tool and three main themes were identified after descriptive analysis of the data obtained from semi-structured interviews. QSR NVivo 10 program was used in the analysis of data. According to research results, it is concluded that some of the behaviors of managers at busy times create stress on employees but the warm and safe environment created within the organization prevents the occurrence of intense stress.

Keywords: Key words: Stress, Hospitality Industry, Tourism, Antalya


Detay

İÇERİK