Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN SONUÇLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Bu çalışmanın amacı “Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları” Ölçeği’ni (MSÖ; Kim, 2010) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 284 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı Faktör Analizinde 10 maddeden oluşan iki boyutlu (olumlu sonuçlar, olumsuz sonuçlar) modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²=109.09, sd=34, RMSEA=.088, NNFI=.95, NFI=.94, CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları olumlu sonuçlar alt boyutu için .88, olumsuz sonuçlar alt boyutu için .89 olarak bulunmuştur. Ulaşılan sonuçlar, uyarlanan Türkçe formun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Mükemmeliyetçiliğin sonuçları, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri