Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin başa çıkma stratejileri ve psikolojik sağlamlıklarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca başa çıkma stratejilerinin psikolojik sağlamlık puanlarını açıklamada anlamlı bir yeri olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, 398 ortaokul öğrencisine Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği ve Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, bağımsız t testi, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek ve kız öğrenciler arasında psikolojik sağlamlık puan ortalamalarında anlamlı farklılığın olduğu, psikolojik sağlamlık puanlarının en güçlü yordayıcısının aktif başa çıkma stratejisi olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin yapıcı ve işlevsel başa çıkma stratejilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Ortaokul öğrencileri, başa çıkma stratejileri, psikolojik sağlamlık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri