Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), Mühendislik Fakültesi (MF) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) çeşitli lisans programlarında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise belirtilen evrenden yansız olarak seçilen 570 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Fisher ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Şahin ve Erden (2009) tarafından gerçekleştirilen “Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazır bulunuşluk Ölçeği (ÖYÖHÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz teknikleri; iki değişkenin karşılaştırılmasında t-testi, üç ve daha fazla değişkenlerin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin iyi düzeyde ( =3.88) olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerindekadın öğrenciler lehine anlamlı fark saptanmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri fakültelerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca, üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyumvb. gibi etkinliklere katılan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyi puanlarının bu etkinliklere katılmayan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyi puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan öğrencilerin puanlarının da hiç katılmayan öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Keywords
Yükseköğretim, öz yönetimli öğrenme, hazırbulunuşluk

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri