Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


E-TİCARET VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN TUTUM VE İLGİLENİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Elektronik ticaret; alış-verişin dijital ortamlarda online olarak yapılması olarak tanımlanabilir. Taraflar arasında gerçekleşme durumuna göre farklı isimler alan e-ticaret faaliyetleri, geleneksel ihracatı da dijital platformlara taşıyarak e-ticaretten e-ihracata bir dönüşüm yaşanmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın makro ve alan araştırmasına dayalı iki amacı bulunmaktadır. Makro kapsamda, Türkiye ve dünyada e-ticaret pazarının gelişimi ortaya koyulmuştur. Alan araştırması ile üniversite öğrencilerinin internetten alışveriş yapma konusundaki tutumları, internetten alışverişin yararına inanma ve ilgilenim düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile irdelenmiştir. Bu amaçla, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi olan 422 kişiden kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilen veriler test edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; tutum ile ilgilenim düzeyi arasında orta düzeyde, yararına inanma ile ilgilenim düzeyi arasında zayıf düzeyde ve tutum ile yararına inanma arasında ise yüksek düzeyde ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Öte yandan; internetten alışveriş yapma ve internetten alışverişe ilişkin ilgilenim düzeyinin alt boyutları da faktör analizi ile belirlenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre; internetten alışveriş yapmaya yönelik tutuma ilişkin faktörlerin %59,08’inin “güven duyma” ve “yeterli bilgi içeriği” alt boyutlarınca açıklandığı belirlenmiştir. İnternetten alışverişe ilişkin ilgilenim düzeyinin ise %67,35’inin “hata olasılığı”, “gösterge”, “haz” ve “risk önemi” alt boyutlarınca açıklandığı tespit edilmiştir.Keywords
E-Ticaret, Tüketici İlgilenim Düzeyi, Online Alışveriş Tutumu, Dijital Pazaryeri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri