Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİMLERİNİN SEMBOLİK TÜKETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
(EVALUATION OF YOUTH FAST FOOD CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF SYMBOLIC CONSUMPTION: A RESEARCH IN SİVAS PROVINCE )

Author : Uğur Uğur    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 1-9
    


Summary

Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen gıda tüketim alışkanlıkları, genç nüfusta da kendisini göstermektedir. Özellikle sembolik unsurların öne çıktığı günümüzde, genç tüketicilerin fast food (hızlı hazır yiyecekler) tarzı ürünlere giderek daha fazla yöneldiği dikkati çekmektedir. Fast food ürünlerinin özellikleri, fiyatı, sağlıklı olup olmadığı gibi konular talebi etkilerken, arkadaş ve aile çevresi, imaj, ortam koşulları, sosyalleşme gibi unsurlar da gençlerin fast fooda yönelmesine neden olabilmektedir. Araştırmanın amacı, gençlerin fast food ürünleri ile ilgili algıları ve tüketim alışkanlıklarının sembolik tüketim kapsamında değerlendirilmesidir. Ayrıca gençlerin fast food tüketimine yönelmesinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Araştırma Sivas İli Merkez İlçesindeki lise öğrencilerine uygulanmış olup, veri toplamada yüzyüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketi, demografik özellikleri, fast food algılamalarını ve fast food tüketim sıklığını ölçen toplam 9 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın en önemli bulgusu; gençlerin önemli bir bölümünün, fast food ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu düşünenler ve bilgisi olmayanlardan oluşması ve bunların fast food tüketim sıklığının sağlıklı olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğudur. Kısaca, gençler fast food ürünlerinin sağlıksız olduğunu dahi düşünse tüketmeye devam etmektedir. Bu durum çağımızın gerçeği olan sembolik unsurları akla getirmektedir. Nitekim, araştırma bulgularından birisi de gençlerin fast food tüketimini etkileyen faktörler içinde en önemlilerinin arkadaşlar, ortam koşulları ve popülerlik olduğudur. Sonuç olarak, gençlerin fast food ürünlerin tüketimi ile ilgili algıları ne olursa olsun, sembolik tüketim unsurlarının etkisiyle fast food tüketimini sıklıkla devam ettirdikleri belirlenmiştir.Keywords
Pazarlama, Tüketici Davranışları, Sembolik Tüketim, Fast Food Tüketimi, Genç Tüketim

Abstract

Changing food consumption habits by changed living conditions also show themselves in the young population. Especially today, symbolic elements stand out it is noteworthy that young consumers are increasingly moving towards fast food products. While the characteristics and prices of fast food products such as whether they are healthy or not affect the demand, Friend and family environment, image, environmental conditions and socialization can cause young people to consume of fast food. The aim of the research is to assess the perceptions and consumption habits of young people about fast food products within the context of symbolic consumption. In addition, the factors influencing young people towards fast food consumption were investigated. The research was applied to the high school students in the Sivas Central District and the data were collected through face to face surveys. The survey's questionnaire consists of a total of 9 questions measuring demographic characteristics, fast food perceptions and fast food consumption frequency. The most important finding of the research; a significant proportion of young people, including those who think that fast food products are harmful to health and those without knowledge and their fast food consumption frequency is higher than those who think they are healthy. In short, young people continue to consume fast food products even if they think they are unhealthy. This brings to mind the symbolic elements that are the reality of our time. As a matter of fact, one of the research findings is that the most important factors affecting fast food consumption of young people are friends, environmental conditions and popularity. As a result, it has been determined that,regardless of the perception of the consumption of fast food products by young people, consumption of fast food frequently continues due to the effect of symbolic consumption.Keywords
Marketing, Consumer Behaviors, Symbolic Consumption, Fast Food Consumption, Youth Consumption.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri