Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELİT DÜZEYDEKİ TENİSÇİLERİN OLUMLU DÜŞÜNME VE YAŞAMA BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
(THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ELITE LEVEL TENNIS PLAYERS’ CONDUCT OF LIFE AND POSITIVE THINKING )

Author : Ünsal TAZEGÜL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 16-25
    


Summary

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki tenisçilerin yaşam bağlılık düzeyleri ile olumlu düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemi 2016 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 53 erkek ve 51 bayan sporcudan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Uğur ve Akın, 2015 tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan Yaşam Bağlılığı Ölçeği ile Akın ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik güvenirliği yapılan olumlu düşünme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru 17,1250±4,30779 olarak belirlenirken, Yaşam bağlılığı skoru 25,9808±4,78667 olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonun da ise, olumlu düşünme ve yaşam bağlılığı arasında olumlu yönde bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Elit Tenisçi, Olumlu Düşünme, Yaşam Bağlılığı, Korelasyon analizi.

Abstract

The aim of this study is to introduce the relationship between the elite level tennis players’ conduct of life and positive thinking. The sample of the study consists of 53 male and 51 female athletes who participated in Turkey Championship between Universities in 2016, and accepted to attend voluntarily to this study. Data collection tools are Life Addiction Scale (Yaşam Bağlılığı Ölçeği), which validity and reliability has been done by Ugur and Akın in 2015 and Positive Thinking Scale (Olumlu Düşünme Ölçeği) which validity and reliability has been done by Akın and his friends. SPSS 20 Packet Programme was used for analyzing the collected data. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the data have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied for to detect the data homogeneity and it has been found out that Data have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analyzing the data. The statistic analysis results are the positive thinking score of the tennis players detected as 17,1250±4,30779 and the conduct of life score detected as 25,9808±4,78667. At the end of the correlation analysis, it has been detected that there is a positive way correlation between positive thinking and conduct of life.Keywords
Elite Tennis Players, Positive Thinking, Conduct of Life, Correlation analysis.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri