Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1980 ÖNCESİ VE 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA AİLENİN TEMSİLİ
(FAMILY REPRESENTATION IN TURKISH CINEMA IN THE PERIODS OF PRE-1980 AND POST-2000 )

Author : Mustafa Yağbasan  & Uğur ATEŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 26-40
    


Summary

Türk Sineması’nda aile, tıpkı toplumun hâkim değerlerinde olduğu gibi kutsiyet atfedilen bir kurum olarak temsil edilegelmiştir. Aile, ev dışı yaşamda her türlü krize, soruna karşı sığınak ve bireylerin huzur bulduğu korunaklı bir alandır. Ancak söz konusu aile kurumunun 2000’li yılların başlarından itibaren yayınlanan sinema filmlerde de kökten sarsılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Bu kurum, artık korunaklı bir alan olmaktan öte, pek çok travmanın, kuşaklararası çatışmanın ve kirli sırların saklandığı, mahremiyetin deşifre edilmesinin meşrulaştığı bir kurum şeklinde yansıtılmıştır. Ancak geleneksel ve modern aile temsillerinin 1980 öncesi ve 2000 sonrası Yeşilçam yapımı filmlerde bir paradoksallığın varlığından söz etmek mümkün görünmektedir. Özellikle aile müessesesinin 1980 öncesi yapımlarda daha pozitif şekilde yansıtıldığının, dolayısıyla Türk sinemasında bu dönemdeki prodüksiyonlarda geleneksel aile tipi yansımasının izlerini görmek mümkündür. 1980 filmlerinde; geçim sıkıntısı, maddi imkânsızlıklar, zengin kız - fakir oğlan temalarına ağırlık verilmiştir. Tüm imkânsızlıklara rağmen aile kurumu kutsanmış, her şeye rağmen bu müessesesinin ulviliğine dair vurgular yapılmış ve buna bağlı olarak aile olmanın, birlikte yaşamanın ve zorluklarla birlikte mücadele etmenin önemi genel olarak temsil edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Türk sinemasında aile kurumun geçmişten günümüze nasıl yansıtıldığını irdelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1980 öncesini temsilen ‘Aile Şerefi’ ve ‘Bizim Aile’ 2000’li yıllar sonrasının temsili için ise ‘Babam ve Oğlum’, ‘Dedemin İnsanları’ adlı filmler, ailenin işlevleri–işlevsizlikleri bağlamında, Türkiye’de aileye dair yapılan alan araştırmalarının da katkısıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda çalışmanın başında ileri sürülen varsayımları destekler mahiyette değer atfedilecek bulgulara ulaşılmıştır.Keywords
Türk Sineması, Aile, Ailenin Temsili, 1980 Öncesi ve 2000 Sonrası

Abstract

In Turkish cinema, the family has been represented as a holy institution just as the society is in the values of judges. The family is a sheltered area against all kinds of crime and problem in the life outside the home and a place where individuals find peace. However, it is observed that the family representation started to be shaken from the beginning with cinema films broadcast from the beginning of 2000's. The family is now reflected in the form of an institution that has become a legitimate place for many traumeners, generations of clashes and dirty secrets to hide, to decipher privacy, rather than a sheltered area. It seems possible to mention the existence of paradoxicity in the family institution in films made in Yeşilçam (old Turkish cinema) in the pre-1980 and post-2000 period, where traditional and modern family types are seen. Especially, it is possible to see the traces of the traditional family type reflection of the family institution in the production of this period in the Turkish Cinema because the family establishment is reflected more positively in the period before 1980. In 1980 films; Loneliness, financial impossibilities, rich girl-poor boys. Despite all the impossibilities, the concept of family was blessed, and despite all the stress on the inheritance of the family business, there has been an attempt to represent the importance of being a family, living together and struggling with difficulties. This study was carried out in order to investigate how the family institution is reflected in the daily life in Turkey Cinema. In this context, the films named ‘Aile Şerefi (Family Honor)’ and ‘Bizim Aile (Our Family)’ from pre-1980 period and ‘Babam ve Oğlum (Dad and Son)’ and ‘Dedemin İnsanları (Grandpa’s People)’ for post-2000 period were chosen for the representation. In this context, the position, sanctity, function or dysfunction of the family institution has been tried to be analyzed by means of content analysis method in the light of field researches that are focused on ‘family’ in Turkey. As a result of the scientific evaluations made, findings with supporting quality were found and they attribute the assumptions that were put forward at the beginning of the research.Keywords
Turkish Cinema, Family, Family Representation, Before 1980 and After 2000

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri