Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
(SUSTAINABILITY OF THE US MIDDLE EAST POLICIES IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM )

Author : Murat ERCAN  & Ali AYATA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 114-119
    


Summary

Uluslararası sistemin tarihsel sürecine baktığımızda her yüzyılda sistemi etkileyen başat güç konumunda yeni devletlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Modelski’nin de kuramında belirttiği gibi başat güç durumuna yükseliş ve düşüş ortalama yüz yıllık sürelerle olmaktadır. Her yüzyılda belirli bir devlet yükselerek dünya denizlerinde egemen duruma geçmekte ve bu egemenliğini hemen hemen yüz yıl sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde başat güce meydan okuyan başka bir güç ortaya çıkmış ve bu iki güç arasındaki çatışmalardan üçüncü bir devlet yeni başat güç olarak denizaşırı alanlarda küresel dünya egemenliğini ilan etmiştir. Örneğin 15–16. yüzyılda önce Portekiz, sonrasında İspanya, 17 yüzyılda Hollanda, 18. yüzyılda Fransa, 19. yüzyılda İngiltere ve 20. yüzyılda ise ABD Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla sırasıyla dünya egemenliğini ilan etmişlerdir. 20.yüzyılın başat gücü ABD ise, 19. yüzyılda dönemim başat gücü İngiltere ile Almanya arasındaki rekabet ve çatışmayı fırsata dönüştürerek küresel dünya egemenliğini ilan etmiştir. Dolayısıyla ABD 20. yüzyıl boyunca uluslararası sisteme yön vermiştir. “Değişen Uluslararası Sistemde ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Sürdürülebilirliği” başlıklı çalışmada 21. yüzyılın nasıl şekilleneceği ve bu bağlamda ABD’nin başat güç statüsünü devam ettirebilmek için nasıl bir yol izleyeceği sorunsalı üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada eğer ABD güç kaybetmekte ise ABD’ye meydan okuyan devlet veya devletler hangileridir? Yeni yüzyılın küresel dünyasında başat gücü olarak hangi devlet ön plana çıkabilir? gibi sorular analiz edilerek yenidünya düzeninin nasıl şekillenebileceğine dair muhtemel senaryolar ortaya konulmaya çalışılacaktır.Keywords
Başat güç, Yenidünya Düzeni, ABD, Çatışma

Abstract

When we look through the historical process of the international system, it is seen that in every century new states emerge in the position of system affecting dominant power. As Modelski stated in his theory, the rise and fall in dominant power position occur once in hundred years. In every century, certain state rises and dominates in world seas and this domination lasts almost a hundred years. In this process, a power defying the dominant power emerges and as a result of the conflict between the setwoforces, a new third state emerge as anew dominant power and declares its world domination in the world overseas. For instance, it was Portugal and Spain in 15th and 16th century, Holland in the 17th century, France in the 18th century, England in 19th century and after weakening of the Ottoman Empire, USA in the 20th century has declared the world domination respectively. The US as the dominant power of the twentieth century, declared the global world domination by turning the competition and conflict between England and Germany into an opportunity in the 19th century.Thus, the US dominated the international system during the 20th century. In the study with the heading of “Sustainability of the US Middle East Policies in the Changing International System”, the question of how the 21st century will be shaped and how the US will pursue its dominant power status will be discussed. In addition, the questions such as if the US is losing power, which state or states challenging US? Which state can come to the fore as the dominant power in the global world of the new century will be analyzed, and the possible scenarios of how the new world order can be shaped will be put forward.Keywords
Dominant Power, New World Order, US, Conflict

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri