Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AHLAKİ TEMELLERE DAYANAN İSLAM EKONOMİSİ SİSTEMİNDE DEVLETİN ROLÜ
(GOVERNMENT ROLE IN ISLAMIC ECONOMY SYSTEM OF MORAL BASES )

Author : Mehmet YÜCE  & Muhammed ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 120-136
    


Summary

İnsanların toplu halde yaşamaya başlaması ile birlikte üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili olayları denetlemek ve ihtiyaçların kıt kaynaklarla en etkin şekilde karşılanması amacıyla iktisat bilimi ortaya çıkmış ve iktisat, toplum yaşamını yönlendiren vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. Toplumlar sosyo-kültürel ve dini yaşamlarından kaynaklı ihtiyaçları doğrultusunda iktisadi sistemlere yön vermişlerdir. Bu doğrultuda günümüzde içlerinde İslami ekonomik anlayışında olduğu birçok ekonomi sistemi ortaya çıkmıştır. İslam ekonomisi esas itibariyle asli kaynakları Kur’an ve sünnet olan bunun yanında icma, kıyas gibi kaynakları da referans alan bu yönüyle dini temellere dayanan bir iktisadi sistemdir. Dini temele dayalı bir anlayışı benimsemesi itibariyle diğer ekonomik sistemlerden ayrılmaktadır. Bu ekonomik sistemin etkin işleyişi devlet ve toplumun islam ekonomisi kuralları üzerinde mutabık kalarak birbiri ile uyumlu hareket etmesine bağlıdır. Sistemin işleyişinde herhangi bir tarafın eksik ya da yetersiz kalması İslam ekonomisini etkinlikten uzaklaştıracaktır.Keywords
İktisat, Ölçülülük, Sosyal adalet, İslam’da Siyaset, İslam Ekonomisi

Abstract

At the beginning of people's collective life, the economy has emerged to control the events of production, distribution and consumption and to meet their needs in the most efficient way with scarce resources, and the economy has become one of the indispensable elements leading to the life of society. Societies have driven economic systems in line with the needs of their socio-cultural and religious life. In accordance with, there are many economical systems in which Islamic economics is in their day. The Islamic economy is basically an economic system based on religion, which refers to such sources as the Qur'an and the Sunnah, as well as the sources such as dissolution and comparison. An understanding based on religion is separated from other economic systems by its adoption. The effective functioning of this economic system depends on the state and the society acting in harmony with each other in agreement with the rules of Islamic economy. The inadequacy of any side in the operation of the system will make the Islamic economy inactive.Keywords
Economy, Proportionalty, Social Justice, Islam and Politics, Islam Economics

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri