Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAVRAMSAL ve KURAMSAL BOYUTLARIYLA İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SOSYO-POLİTİK BİR BAKIŞ
(A SOCIO-POLITICAL CONSIDERATION ON HUMAN RIGHTS AND FREEDOM OF LIBERTY WITH ITS CONCEPTUAL AND THEORETICAL DIMENSIONS )

Author : Hüsamettin İnaç  Betül YAZICI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 132-147
    


Summary

İnsan hakları olgusu, bireyler arasında hiçbir ayrım gözetmeden tüm insanların sırf insan olduklarından ötürü doğuştan kazandıkları haklar olup; bütün insanları kapsamaları bakımından evrenseldir, diğer tüm haklardan ve hukuk kurallarından üstündür ve önceliklidir. İnsan hakları salt hukuki veya siyasi bir konu olmanın öncesinde, esasında ahlakidir. İnsan hakları bugünkü halini, genel hatlarıyla 16. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan toplumsal ve siyasal gelişmelerden almış olsa da bütün insanlık tarihine yayılan özgürlük, eşitlik, adalet arayışları, bu hakların tarihsel temel çerçevesini oluşturmaktadır. Buradan yola çıktığımızda ise insan haklarının özgürlük, eşitlik ve adalet temellerinde sağlamca gelişip, bunlarla sürekli korelasyon içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İnsan hakları, diğer hukuk dalları tarafından tanınmış olsun veya olmasın, belirli düzen ile beraber insanlara verilen ve içerisinde temel hak ile özgürlükleri barındıran yapıyı baz almaktadır. İnsan haklarının bekası; insan onuru ve değeri üzerine kurulu olan bir düzende, bu özellikleri sonuna kadar korumak şeklinde tezahür etmektedir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde insan hakları ve bu hakların biz bireylere olan getirileri kapsamlı olarak gelişim göstermiştir. Bireylere verilen bu hakların içerisinde bizleri temele götüren ve insan haklarının da beslenerek gelişmesini sağlayan çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Bunları iki temel ölçütle genellemek gerekirse: ‘ÖZGÜRLÜK VE HAK’ olarak sınıflandırabiliriz. Bu iki kavram, bireylerin sırf birey olduklarından dolayı kazandıkları ve toplum içerisinde kendilerini ifade edebilme, kendilerine verilen haklardan yararlanarak kimlik oluşturma gibi fiilleri beraberinde getirmiştir. İnsan Hakları ve Evrensel Bildirisi; bireyler ile doğup gelişen, beraberinde bir çok hak ve kavramla korelasyon kuran benliğimizin güvenlik kartıdır. Bu kartların en önemlilerin birisi de “İfade özgürlüğü hakkıdır.” Kazandığımız temel ve insani haklarımız, bizlere insani olarak kendini ifade edebilme, temel ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi ve toplumda kişilik kazanarak yer edinme gibi önemli boyutları sunarKeywords
İnsan Hakları, Özgürlük, Hak, İfade özgürlüğü

Abstract

The human rights phenomenon is the rights that all human beings are born with because they are human beings without any discrimination between individuals; it is universal in that it encompasses all human beings, and is superior to and above all other rights and rules of law. Human rights are essentially moral, prior to being a legal or political issue. Human rights today began to appear in general terms from the 16th century onwards, but the social and political sexual expulsion, as well as freedom, equality and justice, which spread to the history of humanity, open up the opposite frame of the need for these rights. It is a human being, has a strong relationship with justification and justice. Human rights, whether or not under the influence of other law; the survival of human rights; In a system based on human dignity and value, manifest this property until the end. In the past and present, human rights and the benefits of these rights to individuals have developed in a comprehensive way. Within these rights granted to individuals, there are several concepts that bring us to the foundation and which enable human rights to be nourished by developing. To generalize these with two basic criteria: We can classify as “FREEDOM AND RIGHT”. These two concepts have brought with them the actions such as the fact that individuals gain only because they are individuals and they can express themselves within the society and they benefit from the rights given to them. Human Rights and Universal Declaration; it is the security card of our ego, which is born and developed with individuals, and which correlates with many rights and concepts. Our basic and human rights rights provide us with important dimensions such as being able to express ourselves humanly, to meet our basic needs and to gain a place in society.Keywords
Human Rights, Freedom, Right, Freedom of Expression

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri