Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi A1 ve A2 Düzeyi Ders Kitaplarının Tanınmış Kişiler Açısından İncelenmesi
(Teaching Turkish as a Foreign Language the Study of A1 and A2 Level Course Books in Terms of Well-Known People )

Author : KELİME ERDAL  Doç. Dr. Kelime Erdal, Ayşe Saitoğlu, Raziye Deveci, Kübra Nur Ünlüsoy, Sıla Türkay Yavuzel, Tarık Uçar, Emine Koyuncu, Gülşah Taşyurt, Rumeysa Coşkun,  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 237-248
    


Summary

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde başlıca gereçlerden biri ders kitaplarıdır. Kitaplar, öğretmen ve öğrencilere yol göstermesi, planlı ders işlenmesine yardımcı olması, diğer araç ve gereçlere göre daha ulaşılabilir olması gibi birçok nedenden ötürü, derslerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yararlanılan kitapların içerik, sunum, görseller, öğrenci seviyesine uygunluk, kullanışlılık, ilgi çekme, öğrenimi kolaylaştırma gibi birçok açıdan işlevsel niteliklere sahip olmasının önemli olduğu söylenebilir. Ders kitaplarında, halka mal olmuş ünlü kişilerin yer alması, dili öğrenenler açısından günlük hayata uygulanabilir ve ilgi çekici bakış açıları oluşturabilir. Bu tanınmış kişiler öğretilen dilin konuşulduğu ülkede yaşayan ünlüler olabileceği gibi farklı milletlere mensup tanınmış kişiler de olabilir. Bu çalışmada, doküman analizi yapılarak Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 ders kitaplarında yer verilen ünlü kişiler, ünlü oldukları alanlara göre sınıflandırılmış ve betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, A1 ve A2 düzeyleri ders kitaplarındaki görseller, etkinlikler ve okuma parçaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle söz konusu ders kitaplarında yer verilen tanınmış kişilerin görsel, etkinlik, okuma parçaları içinde kullanımıyla ilgili sonuçlara varılmış, önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitapları, kültür aktarımı, tanınmış kişiler

Abstract

One of the main tools in teaching Turkish as a foreign language is textbooks. Books are often used in lessons for many reasons, such as being guided by teachers and students, helping to plan a lesson, and being more accessible than other tools and materials. It can be said that it is important that the books used in foreign language teaching of foreign languages have many functional qualities such as content, presentation, visualization, suitability to student level, usefulness, interest, facilitation of learning. In the textbooks, the presence of famous people in public can be applied to daily life in terms of language learners, and they can create interesting perspectives. These well-known people may be prominent people living in the country where the language is spoken, or well-known people belonging to different nations. In this study, the famous people who were included in the A1 and A2 textbooks for foreigners by carrying out document analysis were classified and tried to be classified according to their famous areas. In the research, the visuals, activities and reading parts of the A1 and A2 level textbooks were used. Based on the results obtained, the results related to the use of the well-known people in the textbooks in the visual, activity, reading parts have been reached and suggestions have been made.Keywords
Teaching Turkish, Teaching Turkish with foreigners, textbooks, culture transfer, well-known people

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri