Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN SONUÇLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
(ADAPTATION OF THE CONSEQUENCES OF PERFECTIONISM SCALE TO TURKISH )

Author : Sümeyye Özkaya  & Ahmet Akın  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 113-121
    


Summary

Bu çalışmanın amacı “Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları” Ölçeği’ni (MSÖ; Kim, 2010) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 284 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı Faktör Analizinde 10 maddeden oluşan iki boyutlu (olumlu sonuçlar, olumsuz sonuçlar) modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²=109.09, sd=34, RMSEA=.088, NNFI=.95, NFI=.94, CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları olumlu sonuçlar alt boyutu için .88, olumsuz sonuçlar alt boyutu için .89 olarak bulunmuştur. Ulaşılan sonuçlar, uyarlanan Türkçe formun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Mükemmeliyetçiliğin sonuçları, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi

Abstract

This study investigated the validity and reliability of the Turkish Version of the “Consequences of Perfectionism” Scale (COPS; Kim, 2010). The study group consisted of 284 undergraduate students from Education Faculty of Bülent Ecevit University. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the ten items loaded on two factors (positive consequences, negative consequences; x²=109.09, sd=34, RMSEA=.088, NNFI=.95, NFI=.94, CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042). Internal consistency reliability coefficients were .88 for positive consequences subscale, .89 for negative consequences subscale. The obtained results present that the adapted Turkish Version of the Consequences of Perfectionism Scale is a valid and reliable instrument.Keywords
Consequences of perfectionism, validity, reliability, confirmatory factor analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri