Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞYERİNDE YAŞANAN ROMANTİK İLİŞKİLERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TUTUMU: HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE ATTITUDE OF THIRD PARTIES IN ROMANTIC RELATIONSHIPS IN THE WORKPLACE: A STUDY ON THE SERVICE SECTOR )

Author : Agah Sinan ÜNSAR  & Onur ÇETİN & Banu MANKİN & Ayten KIRAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 1-16
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe işgörenlerin işyerinde yaşanan romantik ilişkiler ile ilgili tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini kolayda örnekleme yolu ile Edirne’de ve Kırklareli’de hizmet sektöründe işgören 291 kişi oluşturmaktadır. Elde edilen anketler içinde kullanılabilir anket sayısı 161 adettir. Elde edilen veriler SPSS 23. Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özelliklere ait maddeler ve eşin çalışma durumu, yetişme çağında bulunulan yer gibi maddeler yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise işyerinde yaşanan romantik ilişkiler ile ilgili dokuz adet Likert tipinde maddeden oluşan aralıklı ölçek yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin genel olarak onaylandığı, desteklendiği söylenemez. Bununla birlikte işyerinde romantik ilişkileri engellemeye, sabote etmeye, önlemeye dönük tutumların olmadığı da görülmektedir. Dolayısı ile genel olarak katılımcılar romantik ilişkileri onaylamamaktadırlar ama müdahale de etmemektedirler.Keywords
şyerinde romantik ilişkiler, hizmet sektörü, tutum, algılanan güdüler

Abstract

The aim of this study is to determine attitudes of employees in the service sector to romantic relationships in the workplace. The universe of the research consist of 261 individuals who were obtained through easy sampling method from service sectors in Edirne and Kırklareli cities. The number of available surveys among the obtained ones is 161. The obtained data were analyzed with SPSS 23 package program. A questionnaire form was used as data collection tool in research. The questionnaire form consists of two parts. The first section is about clauses such as demographic characteristics, working status of spouses and place where the person grew. In the second part of the questionnaire, there is an intermittent scale consisting of nine Likert type clauses related to romantic relationships in the workplace. According to the results of the research, it can be said that romantic relations in the workplace are not generally endorsed and supported. However, it seems that there are no attitudes to prevent and sabotage or to inhibit the romantic relationships in the workplace. So, in general, participnts do not approve romantic relationships, but also they do not intervene.Keywords
The romantic relationships in the workplace, the service sector, attitude, perceived motivations

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri