Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL VE MODERN KAVRAMLAR AÇISINDAN MNG KARGO ASTRODON ADAM REKLAM FİLMİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ
(SEMIOTIC ANALYSIS OF ADVERTISING IN TERMS OF TRADITIONAL AND MODERN CONCEPTS “MNG KARGO ASTRODON ADAM” )

Author : Özge YALÇIN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 17-38
    


Summary

Günümüzde iletişim ve endüstrinin gelişmiş olması tüketim toplumu içerisinde benzer ve çeşitli ürünlerin oluşmasına yol açmıştır. Firmalar yeni ürünleri piyasaya sürdükleri zaman rakip firmanın bu ürüne benzer ya da daha üstün özelliklere sahip bir ürün ortaya koymaları çok daha kolaylaşmıştır. Bu ortamda ürünlerin rakiplerinden ayrılarak öne çıkması, tüketicinin tercih sıralamasında birinci sıraya oturabilmesi için iyi bir pazarlama ve reklam faaliyetinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bir kitle iletişim biçimi olan reklam, günümüzde bu işi başaran en önemli araçlardan biri konumundadır. Reklamın kalıcı ve etkili olabilmesi için, içinde bulunduğu toplumsal yapının kültürü ve genel yargıları önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda reklamlarda alıcı ve marka ilişkisini duygusal yollarla güçlendirmek amacıyla çekiciler kullanılmaktadır. Hedef kitleyi harekete geçiren bu reklam çekicileri, bilinçli bir güdüleme işlemidir. Çalışmada, MNG Kargo reklamının incelemesi yapılıp, göstergebilimsel yöntem ve içerik çözümlemesi ile ele alınmıştır. Kimlikler hakkında fikir verirken, toplumsal rolleri de yansıtan önemli göstergelerden biri olan reklam filmi, görsel ve dilsel iletiler ile anlamlı özellikler taşırlar. Araştırmanın amacı, tüketim kültürünün özelliklerinin reklamlar aracılığıyla bireylere maddi ve manevi değerler katılarak nasıl sunulduğu, göstergebilimin araçlarını kullanarak toplum üzerinde nasıl etki yarattığını göstermektir. İncelenen reklam filmi, hedef kitlenin duygusal dünyasına girip ürünleri sosyal ilişkiler için aracı konuma dönüştürmektedir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Tüketim Kültürü, Reklam, Göstergebilim, Modern- Geleneksel Çekici

Abstract

Today, communication and industry have been developed in the consumption community in the form of similar and various products have led to the formation of. When companies launched new products, it is much easier for competitors to introduce a product that is similar to or superior to this product. In this environment, the need for good marketing and advertising activities is emphasized in order for the products to be distinguished from their competitors and the consumer to be ranked first in the list of preferences. Advertising is one of the most important means of accomplishing this business today. In order for advertising to be permanent and effective, the culture and general judgments of the social structure in which it is present have an important effect. In this context, in order to strengthen the relationship between buyers and brands in advertisements, attractors are used. This is a conscious motivation process. In this study, the investigation of MNG Cargo advertising was carried out and analyzed with semiotic method and content analysis. The advertisement film, which is one of the important indicators that reflects social roles, has significant features with visual and linguistic messages while giving ideas about identities. The aim of the research is to show how the characteristics of consumer culture are presented to individuals through advertisements by adding material and spiritual values, and how it has an impact on society by using the means of semiotics. The analyzed ad film enters the emotional world of the target audience and transforms the products into a tool for social relations.Keywords
Mass Communication Tools, Consumption Culture, Advertising, Semiotics, Modern - Traditional Charm

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri