Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ, İŞ DOYUMU/MESLEKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETERLİKLERİ: TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
(BURNOUT LEVELS, JOB /PROFESSIONAL SATICFACTION LEVELS AND COUNSELING SELF-EFFICACY LEVELS OF PSYCHOLOCIGAL CONSULTANTS: INVESTIGATION OF RESEARCH MADE İN TURKEY )

Author : faruk caner yam    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 110-131
    


Summary

Bu çalışmada, Türkiye’deki psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetleri ile ilgili yapılmış araştırmaları derlemek ve psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetler düzeyleri üzerinde etkili değişkenlerin neler olduğunu genel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu derleme çalışmasında 1995-2017 yılları arasında yapılmış olan psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetleri bağımlı değişken olarak araştırmasına alan ve üzerinde etkili olan bağımsız değişkenlerin araştırıldığı 32 çalışma incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetler düzeyleri ilgili yapılan araştırmalarda genellikle aynı bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, kıdem, çalışma süresi, kişilik özellikleri, kaygı düzeyi, sosyal destek kaynakları, denetim odağı, eğitim düzeyi) etkisi incelenmiş ve istatistiksel sonuçların genel olarak paralellik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Araştırmaların ortak sonuçlarına göre genel olarak psikolojik danışma öz yeterliği cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, çalışma yılı, mezun olunan program ve eğitim düzeyi değişenlerine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Diğer açıdan psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu ve mesleki memnuniyet düzeyleri cinsiyet, yaş, kıdem, çalışılan okul türü, mezun olunan bölüm, eğitim düzeyine göre genel olarak anlamlı olarak farklılaşmamakla birlikte, faklı sonuçlar rapor eden çalışmalarda bulunmaktadır. Ancak öğrenci sayısı, medeni durum, yaşanılan yer, sosyal destek kaynaklarının varlığı gibi değişkenlere göre faklı sonuçların çıktığı gözlenmiştir.Keywords
Psikolojik Danışman, Tükenmişlik, İş Doyumu, Mesleki Memnuniyet

Abstract

In this study, counseling self-efficacy, burnout, job satisfaction / professional satisfaction of counselors in Turkey related made to compile research and counseling self-efficacy , burnout, job satisfaction / proffesional satisfaction levels of counselors that acting on the variables of what was to evaluate overall In this review study, 32 studies in which psychological counselors' counseling self-efficacy, burnout levels, job satisfaction / occupational satisfaction as independent variables were investigated and independent variables were investigated in 1995-2017 were investigated. In the researches related to consultation self-efficacy, burnout levels, job satisfaction / professional satisfaction levels of psychological counselors, the effect of the same independent varibles (gender, operation time, seniority, anxiety leves, social support resources, audit focus, education level) was examined and the statistical results were generally paralleled. According to the common results of the researches, there was no significant difference in general psychological counseling self-efficacy compared to gender, age, institutions studied, year of study, graduated program and level of education. On the other hand, the levels of burnout, job satisfaction and occupational satisfaction levels of psychological counselors do not differ significantly in terms of gender, age, seniority, type of school studied, type of education, level of education, but there are studies reporting different results. However, according to variables such as number of students, marital status, place of living, the existence of social support resources, different results were observedKeywords
Psychological Counselor, Burnout, Job satisfaction, Professional Satisfaction

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri