Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK MALİYESİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
(INNOVATIONS OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM FOR THE TURKISH ECONOMY )

Author : Recep Temel    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 13-29
    


Summary

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk devletinin yönetim şeklinin özüne dair düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerle Parlamenter demokratik sistemden Türkiye’ye özgü ismiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Yeni sistem birçok alanda yenilikler getirmektedir. Bu alanlardan bir tanesi belki de en önemlilerinden bir tanesi mali yapıya ilişkin düzenlemelerdir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türk mali yapısına getirdiği yeniliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Özellikle yeni sitemde mali otoritenin kim olduğu, vergi ödevinin hukuki dayanağında bir değişiklik olup-olmadığı, Türk hukuk mevzuatında yeni bir hukukî form olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle vergi ödevine ilişkin bir düzenleme yapılıp-yapılamayacağı ve de tarihten bugüne yasama organlarının en temel yetkilerinden birisi olan Bütçe Hakkı’nın yeni sistemde nasıl şekillendiğinin üzerinde durulmuştur. Çalışmada yöntem olarak konuya ilişkin eski ve yeni mevzuatın karşılaştırılması esas alınmıştır. Ayrıca mali yapıda meydana gelen değişmelere ve bunların muhtemel sonuçlarına dair ileri sürülen farklı görüşler tespit edilmiştir. Bu bilgilerin ışığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türk mali yapısındaki değişim ortaya konmaya çalışılmıştır.



Keywords
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Maliye, Mali Otorite, Vergi Ödevi

Abstract

Law No. 6771 on the Amendment of the Constitution of the Republic of Turkey includes regulations about the essence of the form of government of the Turkish State. With these regulations it has been switched to, with a name unique to Turkey, presidential government system from parliamentary democratic system. The new system has new layouts in many fields. One of these fields, perhaps one of the most important ones, is the regulations on the financial structure. In this study, it was aimed to determine the innovations brought to the Turkish financial structure by the Presidential Government System. It has been covered that especially in the new system who is the financial authority, whether there is a change in the legal authority of the tax office or in the legal basis of the tax treaty; whether there would be a implementation of the tax obligation with the existence of the Presidential Decree, which is a new legal form in the Turkish legal legislation, and how would the Power of the Purse, which has been one of the most essential forces of the legislative body, be shaped in the new system. As a method of study, a comparison of old and new legislation on the subject was taken as basis. In addition, different opinions were put forward on the changes in the financial structure and their possible consequences. In the light of this information, the change in the Turkish financial structure owing to the Presidential Government system has been covered.



Keywords
Presidential Government System, Public Finance, Financial Authority, Tax Obligation

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri