Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşsizlik ve İŞKUR’ un Aktif İstihdam Politikaları
(Unemployment and İŞKUR's Active Employment Policies )

Author : Yasin AKYILDIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 94-119
    


Summary

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik, günümüzde bütün ülkelerde görülmektedir. Ülkeler işsizlikle mücadelede makro ve mikro düzeyde politikalar uygulamaktadır. Mikro istihdam politikaları olarak aktif ve pasif politikalar bağlamında birçok önlemler alınmaktadır. Önlemlerin yetersiz kalmasında artan dünya nüfusu oranında yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması, bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar, sektörel bazdaki değişimleri karşılayacak nitelikte iş gücü eksikliği, çalışma öncesi, çalışma anı ve sonrasına yönelik politikaların eksik olması ve uygulanamaması gibi nedenler öne çıkmaktadır. Türkiye’de işsizliğe yönelik en önemli istihdam kaynakları arasında görev yapan kurum, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur. İŞKUR istihdam alanında makro politikalardan ziyade mikro düzeyde istihdam hizmetlerine odaklanmakta ve bu düzeyde en etkili kurum olma özelliği taşımaktadır. İŞKUR düzeyinde uygulamaya koyulan çözümlerin, daha spesifik ve kısa süreli çözümler olması, sektörel bazdaki iş gücü değişimlerine ait ihtiyaç duyulan iş gücü açığının karşılanamaması, vasıflı ve yarı vasıflı iş gücü eğitimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, bilgi toplumunun gereklerine uygun istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik, özellikle bilgi, iletişim ve hizmet sektörlerine, çalışmaları uygulamalarında yer vermemesi istihdama yönelik uygulamaların önündeki en önemli engellerdir. Bu çalışmanın amacı İŞKUR hizmetlerinin sektörel iş gücü açığını veri olarak kabul ederek hizmet yapılanmalarının değerlendirmesini yapmaktır Bu çalışmada, çalışmanın amacını destekler nitelikte olan, İŞKUR’un yıllık olarak yayınladığı raporlar ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun hazırladığı yıllık işsizlik ve istihdam rakamları veri olarak kullanılmıştır. Mevcut rakamsal veriler ve sektörel düzeydeki değişimler değerlendirildiğinde İŞKUR’un hizmet sunumlarında bilgi toplumunun gereklerine uygun iş gücü yetiştirilmesine yönelik hizmet sunumlarına ağırlık vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
İstihdam, İşsizlik, İŞKUR, İş gücü, Sektör

Abstract

Today unemployment is seen in all countries regardless of the level of development.Countries are implementing macro and micro policies in the fight against unemployment.As micro-employment policies, many measures are taken in the context of active and passive policies. The inability to create sufficient employment areas at the rate of increasing world population, differences between regional development levels, lack of quality work force to meet sectoral changes and incomplete and inapplicable policies before, during and after work come to the forefront as reasons for Inadequate measures. Among the most important sources of employment agency acting for unemployment in Turkey is Labor and Employment Agency (İŞKUR).İŞKUR focuses on employment services at micro level rather than macro politics in the field of employment and it is the most effective institution at this level. More specific and short-term solutions put into practice at İŞKUR level, the failure to meet the required manpower deficit for sectoral workforce changes, in addition to supporting skilled and semi-skilled workforce training, to increase the employment opportunities in line with the requirements of the information society,especially in the fields of information, communication and service, should include their studies in their applications. The aim of this study is to draw attention to the fact that İŞKUR services should be restructured according to the requirements of the age in the context of the reasons explained. Annually published reports of İŞKUR and annual unemployment and employment figures prepared byTurkey Statistical Institute (TSI) were used as data. When the present numerical data and the changes in the sectoral level are evaluated, it is reached that to set up approaches for educating the workforce in accordance with the requirements of the information society is a necessity in İŞKUR's service deliveries.Keywords
Employment, Unemployment, İŞKUR, Work force, Sector

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri