Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ön Lisans Öğrencilerinin Kampüs Yaşamından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Örneği
(Undergraduate Students Campus Life Expectations And They Face Problems: Isparta Vocational School Graphic Design Programme Example )

Author : Nilgün DOLMACI  & Yasemin DURAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 149-156
    


Summary

Öğrenci yaşamının odak noktası olan kampüsler (yerleşke), akademik, sosyal, kültürel, entelektüel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelik organizasyonel ve alt yapıya ilişkin kapasiteleri içinde barındıran, yerleşim birimleridir. Bir başka deyişle, derslikleri, amfileri, laboratuvarları, kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam alanıdır. Buna göre, üniversite kampüs yaşamı öğrencilerin sadece derslere girip çıktığı bir ortamdan daha fazlasıdır. Öğrencilerin sosyalleştiği, bilgi, kültür ve iletişim bakımından kendini geliştirme imkanı buldukları ve önemli bir zaman dilimini geçirdikleri yerlerdir. Bu zaman diliminin kaliteli ve sorunsuz bir şekilde geçmesi ise, üniversite kampüsündeki yaşam standartlarının da kaliteli ve güvenli olmasına bağlıdır. Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki Doğu ve Batı Yerleşkeleri (Kampüsleri)’nin öğrencilere sunduğu fırsatları, öğrencilerin kampüste karşılaştıkları sorunları irdelemek ve daha iyi bir kampüsten (yerleşkeden) beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla, Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı’nda öğrenim görmekte olan 70 öğrenciden barınma, ulaşım, sosyal yaşam, internet ağı, spor imkanları, öğretim kadrosu, derslikler, bilgi merkezi, yemekhane, kantin- kafeterya, ders araç-gereç ve malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi vb. kategoriler açısından değerlendirmeler yapmaları istenmiştir. Üniversite yerleşkesinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için beklentileri, önerileri Ishikawa Diyagramı ile gösterilmiştir.Keywords
Üniversite, Yerleşke, Sorunlar, Beklentiler, Ishikawa Diyagramı

Abstract

Student life is the focal point of the campus (the campus), academic, social, cultural, intellectual and athletic activities to perform organizational and infrastructure capacities in relation to, residential units. In other words, classroom, amplifiers, labs, cultural centers, art houses, dining rooms, cafeterias, sports units, banks, communications and transportation offices, dormitories, entertainment venues, live day and night with student square and Festival is a living space. Accordingly, the University campus life and students ' only course is more than a media out. In terms of knowledge, culture and communication students gives them social harmony, self improvement, we found the opportunity to spend a significant period of time and place. This time, pass the quality and seamlessly, University campus living standards depends on the quality and safe. In the study, Suleyman Demirel University of the East and West Campuses (Campus) offers opportunities to students, students encounter problems on campus, to convey a better campus (the campus), transcends the expectations of vocational school of graphic design in order to program in the 70 students, housing, transportation, education, social life, internet network, sports facilities, instructors, classrooms, a cafeteria, canteen-cafeteria, information center, and the course material needs can be met, and so were asked to make assessments in terms of categories. University campus in order to overcome their problems and expectations for these problems, suggestions, Ishikawa Diagram.Keywords
University, Campus, Problems, Prospects, Ishikawa Diagram

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri