Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN EXAMİNATİON OF THE PSYCHOLOGİCAL RESİLİENCE OF THE MİDDLE SCHOOL STUDENTS İN TERMS OF THE COPİNG STRATEGİES )

Author : Ahmet BEDEL  & Gökhan GÜLER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 157-169
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin başa çıkma stratejileri ve psikolojik sağlamlıklarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca başa çıkma stratejilerinin psikolojik sağlamlık puanlarını açıklamada anlamlı bir yeri olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, 398 ortaokul öğrencisine Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği ve Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, bağımsız t testi, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek ve kız öğrenciler arasında psikolojik sağlamlık puan ortalamalarında anlamlı farklılığın olduğu, psikolojik sağlamlık puanlarının en güçlü yordayıcısının aktif başa çıkma stratejisi olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin yapıcı ve işlevsel başa çıkma stratejilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Ortaokul öğrencileri, başa çıkma stratejileri, psikolojik sağlamlık

Abstract

The aim of this study is to determine the changes of coping strategies of middle school students’ resilience according to gender; to examine relations between these variables, and determine whether these strategies have a meaningful role in explaining resilience scores. For this purpose, Kidcope and Child and Youth Resilience Measure Scale have been applied to 398 middle school students. In line with these purposes, Independent Samples T Test, the Pearson product-moment correlation coefficient and regression analysis have been used. According to the results of this study it has been demonstrated that meaningful differences between male and female students’ the average points of Child and Youth Resilience Measure. Also it has been seen that resilience is the most powerful predictor of the active coping strategy. In the light of these results, it has been discussed that the importance of emphasizing the importance of providing individual and group guidance activities in the guidance and psychological counseling services planned to increase the constructive and functional coping strategies of the students. Finally, suggestions on these issues have been made for further research on this issue.Keywords
Middle school students, coping strategies, resilience

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri