Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLİTİK BECERİ ve KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
(Political Skills and The Relationship Between Career Satisfaction: A Field Study )

Author : Semih KOÇMAR  & Agâh Sinan ÜNSAR & Adil OĞUZHAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 71
Page : 170-190
    


Summary

Politik beceri; işyerinde, başkalarını etkin bir biçimde anlama, bunu onları etkilemek için kullanma ve kişisel/örgütsel hedefleri zenginleştirecek şekilde davranma yeteneğidir. Kariyer tatmini ise geçmişten bu güne çalıştığımı alanda çabalarımız sonucu geldiğimiz kariyer noktasından memnuniyet düzeyimiz ile alakalıdır. Bu çalışmada önce politik beceri ve kariyer tatmini kavramları açıklanmıştır. Araştırma bir alan çalışması olarak tasarlanmıştır. Daha sonra Edirne’de sanayi sektöründe ki işletmelerde görev yapan çeşitli seviyelerdeki çalışanların politik becerileri ile kariyer tatminleri arasındaki etkileşimi belirlemeye yönelik olarak bir araştırma yapılmıştır. Bu bölgede daha önce bu tür bir çalışma yapılmamış olması, araştırmacılara motivasyon kaynağı olmuştur. Literatürdeki diğer çalışmalarda araştırmanın farklı alanlarda ki çalışanlar üzerinde yapılmış, fakat bu çalışmada sanayi sektöründe çalışanlar üzerinde yapılmış olması araştırmanın farkını ortaya koymaktadır. Bu farkın da literatüre bir katkısı olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda; politik beceri alt boyutlarının ve kariyer tatmini alt boyutlarının bir çok demografik değişken ile arasında anlamlı etkileşimler tespit edilmiştir. Ayrıca politik beceri ile kariyer tatmininin alt boyutları arasında da anlamlı bir etkileşim olduğu yapılan analizlerde tespit edilmiştir.Keywords
Politik Beceri, Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Beceriklilik,

Abstract

Political skill; the ability to actively understand others in the workplace, to use them to influence them and to enrich the personal / organizational goals. Career satisfaction is the relevance to our level of satisfaction from the point of career that we have come to the conclusion that we are working in the past. In this study, political skills and career satisfaction concepts are explained. The research is designed as an area study. Later on in Edirne, a survey was conducted to determine the interaction between the political capabilities of the various levels of employees working in industry-based businesses and career satisfactions. The fact that this kind of work has not been done before in this area has been a source of motivation for researchers. Other studies in the literature show the difference in the research done on workers in different areas of research, but in this study it was done on workers in the industry sector. It can be said that this difference is also a contribution to the literature. As a result of the research; political skill sub-dimensions and career-satisfaction sub-dimensions were found to have significant interactions with many demographic variables. It was also found in analyzes that there was a significant interaction between political skill and sub-dimensions of career satisfaction.Keywords
Political Skills, Networking Ability, Interpersonal İnfluence, Social Astuteness,

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri