Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARTOGRAFİK GÖSTERİM ve İLETİŞİMDE KARİKATÜR HARİTALAR
(CARTOCARICATURS IN CAROGRAFIC REPRESENTATION AND COMINICATION )

Author : Murat TANRIKULU    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Kartografik gösterim, mekânı ve mekânın çeşitli özelliklerini harita ve harita benzeri gösterimler vasıtasıyla, her kademeden okura sunma faaliyetidir. Burada mekân; Dünya'nın ve diğer gezegenlerin bütünü ya da bir bölümü olabileceği gibi okur da ilgili meslek grupları, her kesimden halk, öğrenciler ve çeşitli kademelerdeki yöneticiler olabilir. Haritalarda mekâna ait bilgiler, haritayı oluşturan diğer özelliklerle birlikte, amaca uygun olarak genelleştirilmiş, sadeleştirilmiş, sınıflandırılmış ve sembolize edilmiş olarak verilir. Okurun, kodlanan bilgileri kendi entelektüel düzeyiyle alması/alabilmesiyle de kartografik iletişim gerçekleşir. Katografik iletişim ve gösterimde yukarıda "harita benzeri gösterimler" kısmıyla ifade edilen/edilebilecekler arasında yaygın bir kullanım alanına sahip olan karikatür haritalar da yer almaktadır. İngilizcede cartocaricatür, cartoon map, comiks map gibi terimlerle ifade edilen kavram Fransızca kökenli olup,Türkçeye karikatür harita anlamına gelen kartokarikatür olarak girmiştir. Karikatüristik haritalar olan kartokarikatürler, bir kurallar bütünü içinde çizilen olağan haritalarla benzerlikler ve farklılıklar arz etmektedir. Benzerlikler, farklılıklar ve kartokarikatürlerin yaygın kullanım alanlarının izahı makalenin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca kartokarikatürlerin coğrafi yazın alanına kazandırılması da amaçlar arasındadır. Konu, ulaşılan kaynaklar değerlendirildiğinde, burada ele alınış tarzıyla ne ülke içinde ve ne de Batı ülkelerinde daha önce çalışılmamıştır. Makalede yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji ve örneklendirme kullanılmıştır.

Keywords
kartografya, kartografik temsil, kartografik iletişim, harita, kartokarikatür.

Abstract
Cartographic representation, the place and the various features of the place by means of map and map-like displays, is the activity of presenting reading from all levels. Here, the space can be the whole or a part of the Earth and other planets, or it can be the people, students and administrators from all walks of life. Information on the map is given in generalized, simplified, classified and symbolized, along with other features that make up the map. Cartographic communication also occurs when the reader can get the coded information at his own intellectual level. In the cartographics representation and communication there are cartocaricatür/cartoonmaps, which have a common usage are a among those mentioned in the map-like representation section above. Cartocaricatür in English, cartocaricatür, cartoonmap, Comixmap is expressed in terms such as the concept, which means cartoonmap into Turkish as cartocaricatür. The purpose of the paper is to identify similarities and differences and explain the common use areas of cartocaricatür. It is also aimed to gain cartocaricatures to the geographical area. The subject has never been studied in this way. In this article, phenomenology and sampling of qualitative research methods were used.

Keywords
cartography, cartographic representation, cartographic cominication, map. cartocaricatür.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri