Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINIG THE SELF-DIRECTED LEARNING READINESS LEVEL OF UNIVERSITY STUDNETS )

Author : Aytunga Oğuz  Burcu KARAFİL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 18-32
    


Summary

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), Mühendislik Fakültesi (MF) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) çeşitli lisans programlarında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise belirtilen evrenden yansız olarak seçilen 570 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Fisher ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Şahin ve Erden (2009) tarafından gerçekleştirilen “Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazır bulunuşluk Ölçeği (ÖYÖHÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz teknikleri; iki değişkenin karşılaştırılmasında t-testi, üç ve daha fazla değişkenlerin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin iyi düzeyde ( =3.88) olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerindekadın öğrenciler lehine anlamlı fark saptanmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri fakültelerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca, üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyumvb. gibi etkinliklere katılan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyi puanlarının bu etkinliklere katılmayan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyi puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan öğrencilerin puanlarının da hiç katılmayan öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Keywords
Yükseköğretim, öz yönetimli öğrenme, hazırbulunuşluk

Abstract

The aim of this study is to examine self-directed learning readiness level of university students in terms of various variables.The universe of the study consists of the first and fourth grade students who study at different undergraduate programs of various faculties of Bilecik Şeyh Edebali University during the 2016-2017 academic year.The sample group of the study is composed of 570 students selected from the specified universe.A personal information form prepared by the researchers to collect the demographic characteristics of the participants and a "Self-Directed Learning Readiness Scale" (ÖYÖÖÖ) developed by Fisher et al. (2001) and adapted to Turkish language by Şahin and Erden (2009) were used to answer the research problems.In the analysis of the data, descriptive analysis techniques such as arithmetic mean, standard deviation; t-test to compare two variables, and one-way analysis of variance (ANOVA) to compare three or more variables were used. As a result of the research, it was determined that the self-directed learning readiness level of university students was at good ( = 3.88) level. When self-directed readiness level of students was examined in terms of gender, significant differences were found in favor of female students. When it was examined in terms of grade level, it was seen that 4th grade students had a higher level of self-directed learning readiness level than the first grade students.Findings showed that students' self-directed learning readiness level differed significantly in terms of faculty variable. In addition, self-directed learning readiness level scores of the students who attend the activities organized at universities such as conferences, panels, symposiums was found to be higher that the students who do not attend these activities while the scores of the students who sometimes attend these activities was higher than the students who never attend these activities.Keywords
Higher Education, self-directed learning, readiness

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri