Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALEVİ TOPLUMUNDA GÖNÜL EĞİTİMİ
(HEAERT EDUCATİON in ALEVİ SOCİETY )

Author : ibrahim Gül    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 33-46
    


Summary

İnsan gönlü, Hakkın evidir. Bu bakımdaninsan yaşamında gönül eğitimi önemli yer tutmaktadır. Gönül eğitimi çocuklukta başlar, ölünceye kadar devam eder. Böyle bir eğitim sürecini herkes göze alamadığı gibi, başarıyla tamamlayanlar da oldukça azdır. Gönül eğitimini, ruh veya nefsin eğitimi olarak isimlendirenler de bulunmaktadır. Bu çalışmada gönül eğitimi konusuna girilmeden önce, nefsin çeşitli kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. Nefsin eğitimiaşamalı şekilde ele alındıktan sonra, tasavvufta nefis konusuna değinilmiştir. Daha sonraSünni inançtan farklı olarak,Alevi-Bektaşitoplumunda nefsin eğitimine yardım eden kurumlardan bahsedilmiştir. İslam’ın farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancında, gönül eğitiminin farklı yönleriele alınmış ve tartışılmıştır.Bu yönüyle araştırma, kuramsal bir çalışmadır. Alevi inancında gönül eğitimine yardım eden farklı kurumların bulunduğu, bunların Sünni inanç sisteminde bir karşılığı olmadığı gibi, hatta bazı uygulamaların mekruhbile sayılabileceği düşünülmektedir.İnsanın nefsi ile karşı karşıya bırakılmasının zor bir imtihan olduğu aşikârdır. İslamiyet’in farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancındaki kurum ve uygulamaların gönül eğitimine önemli katkılar sağladığı anlaşılmaktadır.Keywords
Alevilik, toplum, nefs, gönül, eğitim

Abstract

Thehumanheart is yours. Inthisrespect, voluntaryeducation has an importantplace in human life. Voluntaryeducationbegins in childhoodandcontinuesuntildeath. Not everyone is abletoreceivesuch an educationalprocess, andfewhavesuccessfullycompleted it. Therearealsopeoplewhocallthespiritualeducation as spiritualor self-education. Beforeenteringintothesubject of voluntaryeducation in thisstudy, therelation of thenafswithvariousconceptswasmentioned. Afterthestudy of self-interestwasdealtwith in stages, theSufismwasreferredto as thenafs. Later, unliketheSunnibelief, the Alevi-Bektashisocietymentionedinstitutionsthathelpedtoeducatethesoul.InAlevis-Bektashibelief, which is a differentinterpretation of Islam, differentaspects of spiritualeducationarediscussedanddiscussed. İn thisrespect, research is a theoreticalwork.It is thoughtthattherearenoinstitutions in the Alevi faiththathelp in theeducation of theheartsandminds, there is nocounterpart in theSunnibeliefsystem, andevensomeapplications can be regarded as makruh. Obviously, it is a difficult test for a persontofacewith his soul. It is understoodthattheinstitutionsandpractices of Alevi-Bektashibeliefwhich is a differentinterpretation of Islamprovideimportantcontributionstotheeducation of theheartKeywords
Alevism, nafs, hearttraining

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri