Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DEVLETİ MERKEZ BÜROKRASİSİNDE BİZANS BAKİYESİ BİR KURUM OLARAK LOGOFETLİK
(THE LOGOTHETE AS AN INSTİTUTİON WİTH A BYZANTİNE HERİTAGE IN THE CENTRAL BUREAUCRACY OF THE OTTOMAN STATE )

Author : Hadi Belge    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 123-146
    


Summary

İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğu’nun siyasi hayatı son bulmuştur. Ancak aynı fetih Bizans devlet idaresine dair tüm kurum ve uygulamalar için tamamen bir son değildir. Zira İstanbul’daki Türk hâkimiyeti, Osmanlı himayesi altındaki İstanbul Fener Rum Patrikhanesi için yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu aynı zamanda gayrimüslimlerin ruhani örgüt yapılarına dair bazı kadim kurum ve uygulamaların devam etmesi anlamına gelmektedir. İnceleme konumuz olan logofetlik kurumu da bu kapsamdadır. Bu çalışmada Bizans devlet idaresinde çok önemli bir yeri olan logofetlik kurumunun Osmanlı Devleti idaresine intikali süreci ele alınacak, logofetliğin Osmanlı bürokrasisinin hangi alanlarında hayat imkânı bulduğu ve Osmanlı idare tarihine ne tür bir etki yaptığı araştırılacaktır. Bununla birlikte, Bizans tarihine ait kaynaklar ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgelerden hareketle, logofetlik kurumunun gerek Bizans ve gerekse Osmanlı Devleti’ndeki uygulama sahaları mukayeseli olarak incelenecektir.Keywords
Osmanlı Devleti, Bizans, idare tarihi, logofet, bürokrasi

Abstract

With the conquest of Istanbul, the political life of the Byzantine Empire ended. However, the same conquest is not an end to all institutions and practices of the Byzantine state administration. Because the Turkish domination in Istanbul was the beginning of a new era for the Istanbul Fener Greek Patriarchate under Ottoman patronage. This also means the continuation of some ancient institutions and practices of the non-Muslim organizational structures. Logofetlik, which is the subject of our review, is within this scope. In this study, the transition process of the logothete institution, which has a very important place in Byzantine state administration, to the Ottoman State administration will be considered. In addition, it will be investigated in which areas of the Ottoman bureaucracy the application of the logothete institution and what kind of influence it has had on the history of Ottoman administration. At the same time, by using the resources of the Byzantine history and the documents in the Ottoman Archives of the Prime Ministry, the application areas of the logothete institution in both Byzantine and Ottoman States will be examined in a comparative mannerKeywords
Ottoman State, Byzantium, history of administration, logothete, bureaucracy

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri