Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONSERVATUVAR TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
(A SURVEY OF MUSIC TRAINING SELF-EFFICACIES OF STUDENTS AT CONSERVATOIRES TURKISH FOLK DANCE DEPARTMENTS )

Author : Zeynel TURAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 29-42
    


Summary

Bu araştırmada, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümü son sınıf öğrencilerinin Müzik Eğitimine yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenimlerine devam eden 5 üniversitenin Türk Müziği Devlet Konservatuvarları Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma, Dicle Üniversitesi (n=28), Ege Üniversitesi (n=20), Gaziantep Üniversitesi (n=21), Giresun Üniversitesi (n=23) ve Sakarya Üniversitesi (n=14) olmak üzere, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan, 4. Sınıf öğrencileri ile tamamlanmıştır. Toplam 106 kişiden oluşan çalışma grubunun 52’si erkek (%49,1), 54’ü (%50,9) kadındır. Araştırmada, Özmenteş (2011) tarafından geliştirilen ve 23 maddeden oluşan “Müzik Öğretimi Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Analizlerde, ilişkisiz gruplar için t-Testi ile Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, konservatuvar Türk halk oyunları bölüm mezunlarının müzik öğretimi özyeterlik durumlarının orta seviyede (3,65) olduğu görülmüştür. Bu durumda Türk halk oyunları bölüm öğrencilerinin müzik öğretimi öz-yeterlikleri “yeterli düzeydedir” demek güç olmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre; “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin, Müzik Öğretimine yönelik Öz-yeterlikleri, cinsiyet ve öğrenim gördükleri okullar değişkenine göre pozitif yönde eğilim göstermektedir denilebilir. Ancak her ne kadar bu iki değişkene göre çıkan sonuç pozitif eğilim gösterse de, yapılan analizler sonucunda Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin Müzik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik algıları orta seviyede kalmıştır. Bu durumda, konservatuvar Türk halk oyunları bölüm öğrencilerinin lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin yanı sıra, müzik öğretmenliği mesleğiyle örtüşen alan derslerine de yoğunluk verilmelidir denebilir.Keywords
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları, Halk Dansları, Müzik Öğretmenliği, Özyeterlik.

Abstract

This research investigates whether or not the self-efficacy perception levels of senior students at conservatoires’ Turkish folk dance departments regarding music training differ based on various factors. The study group of the research consists of students continuing their studies at Turkish Folk Dance Departmens of Turkish Music State Conservatoires from 5 universities in the 2016-2017 academic year. The research was conducted through voluntary participation of senior students continuing their studies at Turkish Folk Dance Departmens of Turkish Music State Conservatoires from Dicle University (n = 28), Ege University (n = 20), Gaziantep University (n = 21), Giresun University (n = 23) and Sakarya University. The study group consists of 106 people, 52 (49.1%) of which are male, while 54 of which (50.9%) are females. The research employs the "Music Instruction Self-Efficacy Scale" consisting of 23 items developed by Özmentes (2011). The data obtained in the study were analyzed and evaluated through SPSS (version 20.0). Analyses employ the One-way Analysis of Variance (ANOVA) with t-Test for unrelated groups. The results of the research suggest that self-efficacy levels of graduates of Turkish folk dance department at conservatoires’ regarding music training are intermediate (3,65). In this case, it is difficult to postulate that the music training self-efficacy levels of the Turkish folk dance students are "adequate". The results of the study, on the other hand, might suggest that the self-efficacy senior students studying at conservatoires Turkish folk dance departments towards music training show a tendency towards positive regarding the variables of students’ genders and the schools where they study. Notwithstanding the positive tendency of these two variables, the music training self-efficacy levels of graduates of Turkish folk dance department at conservatoires remain intermediate. This might suggest that Turkish folk dance students at conservatoires should receive courses related to music education major during their undergraduate studies.Keywords
State Conservatory of Turkish Music, Folk Dance , Music Education, Self-Efficacy

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri