Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BEŞERİ SERMAYE VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLGİLEŞİM ÜZERİNE BİR SINAMA
(TRIAL ON CORRELATION BETWEEN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND HUMAN CAPITAL IN THE EUROPEAN UNION )

Author : Güller ŞAHİN  & Murat ATAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 56-74
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nde beşeri sermaye ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilgileşimin varlığını 1990-2014 inceleme dönemi içerisinde araştırmaktır. Amaç doğrultusunda çevre parametresini temsil etmek üzere CO2 salınımı; beşeri sermaye parametresini temsil etmek üzere GSYH, ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranı, yaşam beklentisi değişkenleri kullanılmıştır. Uzun süreli dinamikler açısından ARDL Sınır Testi’nden ulaşılan bulgular, GSYH, yükseköğretimde okullaşma oranı ve yaşam beklentisinin uzun dönemde CO2 salınımlarının belirleyicileri olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu bulguya göre; GSYH ve yükseköğretimde okullaşma oranındaki artışın çevre kalitesini olumsuz, yaşam beklentisindeki artışın ise çevre kalitesini olumlu etkilediğinin ampirik kanıtları sunulmuştur. Kısa süreli dinamikler açısından Hata Düzeltme Modeli’nden elde edilen bulgular, CO2 salınımı ile GSYH, yükseköğretimde okullaşma oranı ve yaşam beklentisi arasında kısa dönemde istatistiki olarak ve uzun dönem katsayıları ile aynı yönlü olarak anlamlı bir ilgileşimin varlığına işaret etmiştir. Ayrıca, hata düzeltme katsayısı kısa dönemli şokların ardından, uzun dönemli dengeden sapmaların bir dönem sonrasında %43’ünün ortadan kaldırılabileceğini açıklamaktadır.Keywords
Beşeri Sermaye, Çevresel Sürdürülebilirlik, Avrupa Birliği, ARDL Sınır Testi

Abstract

The purpose of this research was to analyze the presence of the correlation between human capital and environmental sustainability in the European Union in 1990-2014 investigation periods. In accordance with this purpose, CO2 emission represents the environment parameter; to represent the human capital parameter GDP, schooling rate in primary education, secondary education and higher education, life expectancy variables are used. The findings obtained from ARDL Bound Testing for the long-standing dynamics confirm that GDP, schooling rate in higher education and life expectancy are the identifiers of CO2 emission in the long term. With reference to the finding, the increases in GDP and schooling rate in higher education negatively affect the environmental quality; however, the increases in life expectancy positively affect the environmental quality. The findings obtained by the Error Correction Model in terms of the short standing dynamics pointed out that there is a statistically significant correlation between GDP and CO2 emission in the same direction as the long-term coefficients in the short term. Besides, a statistically significant correlation between schooling rate and life expectancy in the same direction as the long-term coefficients in the short term. Moreover, the error correction coefficient explains that 43% of long-termed deviations from the balance can be removed after short-term shocks.Keywords
Human Capital, Environmental Sustainability, European Union, ARDL Boundary Test

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri