Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


E-TİCARET VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN TUTUM VE İLGİLENİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(E-COMMERCE AND UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AND LEVELS OF INTEREST IN ELECTRONIC COMMERCE: AN AREA SURVEY )

Author : Selma Karabaş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 68
Page : 83-104
    


Summary

Elektronik ticaret; alış-verişin dijital ortamlarda online olarak yapılması olarak tanımlanabilir. Taraflar arasında gerçekleşme durumuna göre farklı isimler alan e-ticaret faaliyetleri, geleneksel ihracatı da dijital platformlara taşıyarak e-ticaretten e-ihracata bir dönüşüm yaşanmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın makro ve alan araştırmasına dayalı iki amacı bulunmaktadır. Makro kapsamda, Türkiye ve dünyada e-ticaret pazarının gelişimi ortaya koyulmuştur. Alan araştırması ile üniversite öğrencilerinin internetten alışveriş yapma konusundaki tutumları, internetten alışverişin yararına inanma ve ilgilenim düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile irdelenmiştir. Bu amaçla, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi olan 422 kişiden kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilen veriler test edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; tutum ile ilgilenim düzeyi arasında orta düzeyde, yararına inanma ile ilgilenim düzeyi arasında zayıf düzeyde ve tutum ile yararına inanma arasında ise yüksek düzeyde ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Öte yandan; internetten alışveriş yapma ve internetten alışverişe ilişkin ilgilenim düzeyinin alt boyutları da faktör analizi ile belirlenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre; internetten alışveriş yapmaya yönelik tutuma ilişkin faktörlerin %59,08’inin “güven duyma” ve “yeterli bilgi içeriği” alt boyutlarınca açıklandığı belirlenmiştir. İnternetten alışverişe ilişkin ilgilenim düzeyinin ise %67,35’inin “hata olasılığı”, “gösterge”, “haz” ve “risk önemi” alt boyutlarınca açıklandığı tespit edilmiştir.Keywords
E-Ticaret, Tüketici İlgilenim Düzeyi, Online Alışveriş Tutumu, Dijital Pazaryeri

Abstract

Electronic commerce can be defined as online trading in digital platforms. E-commerce activities, which received different names according to the situation of realization between the parties, carried traditional exports to digital platforms and enabled a transformation from e-commerce to e-exportation. This study has two objectives based on macro and field research. Within the scope of the Macro, the development of e-commerce market has been introduced in Turkey and in the world. The relationship between field research and university students ' attitudes towards online shopping and the level of interest in the benefit of online shopping are examined by correlation analysis. For this purpose, the data obtained from 422 students from Çankırı Karatekin University were tested using an easy sampling method. According to the results of the correlation analysis, the presence of a relationship between the attitude and the level of interest, the level of faith in the benefit and the level of interest, and the presence of a relationship between the attitude and the level of faith in the benefit were determined. On the other hand, the sub-dimensions of the level of interest in shopping online and shopping online have been determined by factor analysis. According to the results of the factor analysis, it was determined that 59.08% of the factors related to the attitude towards shopping on the internet were explained by the sub-dimensions of “confidence” and “sufficient information content”. 67.35% of the level of interest in Internet shopping is explained by the sub-dimensions of “probability of error”, “indicator”, “pleasure” and “importance of risk”.Keywords
E-Commerce, Consumer Interest Level, Online Shopping Attitude, Digital Marketplace

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri