Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÜZERİNE EĞİTİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN METODOLOJİK BİR İNCELEME
(METHODOLOGICAL REVIEW OF THE STUDIES PERFORMED ON VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY IN EDUCATION IN TURKEY )

Author : munise seçkin kapucu  İsmet YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 73
Page : 37-57
    


Summary

Çalışmanın amacı Türkiye’de sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine eğitimde yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar genel özellikleri (konu alanı,uygulama alanı, yıl, araştırma yaklaşımı, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri analiz tekniği), sonuç ve öneriler bakımından metodolojik olarak incelenmiştir. Makaleleri seçerken; çalışmaların son sekizyıl içinde Türkiye’de yapılmış olması, öncelikli tarama ölçütü olarak benimsenmiştir. Bununla beraber, çalışmada yer verilen 32 araştırma; Google Akademik, ULAKBİM, Dergipark veri tabanları kullanılarak seçilmiştir.Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış olup, sonuçlar frekans tabloları ve yüzdelikler ile sunulmuştur.Elde edilen bulgulara göre artırılmış gerçekliğin eğitimde uygulanmasına yönelik çalışmalara daha fazla yer verildiği, sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine eğitimde yapılan çalışmaların daha çok bilgisayar eğitiminde yapıldığı ve son yıllarda arttığı görülmektedir. Bu çalışmalarda araştırma yaklaşımları olarak nitel araştırmaların, çalışma grubu olarak öğrencilerin, veri toplama aracı olarak ölçeklerin, veri analiz tekniği olarak t-testinin daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Bununla birlikte, incelenen çalışmalarda betimsel sonuçlara ve gelecek araştırmalara yönelik önerilere sıklıkla rastlanılmıştırKeywords
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik,yenilikçi teknolojiler

Abstract

The aim of this study is to evaluate the studies performed on virtual and augmented reality in education in Turkey.For this purpose, the studies were methodologically reviewed in terms of general characteristics (subject area, application area, year, research approach, working group, data collection tools, data analysis technique), results and recommendations. The main article selection criteria were set as being performed in Turkey over the last eightyears.In addition, 32 researches included in the study were selected using Google Academic, ULAKBIM, Dergipark databases. Descriptive analysis was used in the analysis of the data and the results were presented through frequency and percentage tables.According to the findings, it is seen that there are more studies on the application of augmented reality in education, the studies on virtual and augmented reality are mostly performed in computer education and they were increased in recent years.In these studies, it is seen that qualitative research was mostly preferred as research approach, students as working group, scales as data collection tool and t-test as data analysis technique. On the other hand, descriptive results and recommendations for future research are also frequently encountered in the reviewed studies.Keywords
Virtual reality, augmented reality, innovative technologies

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri