Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE BİLDİRME (HABER) KİPLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF INDICATIVE MODES IN AZERBAIJANI TURKISH AND TURKISH OF TURKEY )

Author : Hacı DAĞLI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 73
Page : 93-107
    


Summary

Bu çalışmada Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde bildirme kipleriyle ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bildirme (haber) kipleri bakımından Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi karşılaştırarak, Türkiye Türkçesinde bildirme kipleri olan “geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman” kavramlarının Azerbaycan Türkçesinde karşılığı olan “gelecek zaman, indiki zaman ve gelecek zaman” başlıkları altında ele alınarak analiz edilmiştir. Yapılan analizde her iki Türkçenin bildirme kipleri arasında bulunan benzer ve farklı noktaları ortaya konmaya çalışılmıştır.Bunun için çalışma kapsamında Türkiye Türkçesinden ve Azerbaycan Türkçesinden temin ettiğimiz edebi metinlerden örnekler seçilerek üzerinde inceleme yapılarak ortak özellikler ve farklılıklar mukayese edilmiştir. Ayrıca Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi bildirme kipleriyle ilgili yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır. Özellikle bu çalışmamızda, Tahir Mustafa Özkan’ını “Türkçe Cümle Bilgisi II” kitabı, Pr. Dr. Tuncer Gülensoy’un “Türkçe El Kitabı” adlı eseri, Zeynep Korkmaz’ın, “Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)” adlı kitabı, Tofiq Hacıyeva, Nizami Cefarov ve Nazami Xudiyev’in “Azarbaycan Dili”, Q. Ş. Kazımov’un “Müasir Azarbaycan Dili”, Möhsün Nağısoylu ve Mehman Zeynallı’nın beraber çıkardıkları “Azərbaycan Dili” adlı kitabı esas alınarak gidilmiştir.Keywords
Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Haber Kipleri

Abstract

The researches on the indicative mode in Turkey and Azerbaijan Turkish were examined in this study. Indicative modes in Turkish of Turkey "past tense, present continuous tense, future tense and simple present tense" and their corresponding ones in Azerbaijan Turkish "future tense, simple present tense and future tense" were analysed by comparing them in Azerbaijani Turkish and Turkish of Turkey. In the analysis, similarities and differences between the indicative modes of both Turkish languages were revealed. Similarities and differences were compared examining the selected examples from literary texts receivedfrom the Turkish and Azerbaijani Turkish in the scope of the study. Moreover, studies related to the indicative modes of Azerbaijani Turkish and Turkish of Turkey were considered. In our study, especially Tahir Mustafa Özkan’s book called “Turkish Sentence Knowledge II”, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’s "Turkish Guide book", Zeynep Korkmaz’s book called "Turkey Turkish Grammar (Morphology) ", "Azerbaijani Language" book written by Tofig Hajiyev and Nizami Cefarov, “Effective Azerbaijani Language” book of Q. Ş. Kazımov and “Azerbaijan Language” book written together by Möhsün Nağısoylu and Mehman Zeynallı were taken into consideration.Keywords
Turkish of Turkey, Azerbaijani Turkish, Indicative modes

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri