TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   59  Area:   

Ahmet AKIN - İbrahim DEMİRCİ - Serap KARA
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE FACEBOOK ADDICTION SCALE
 
The aim of this research is to investigate the validity and reliability of Turkish version of the Facebook Addiction Scale (FAS; Andreassen, Torsheim, Brunborg, & Pallesen, 2012). The sample of this study consisted of 400 university students. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 18 items loaded on six factors (salience, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal, and conflict; x²= 313,06, df= 119, RMSEA= .064, CFI=.98, IFI=.98, NFI=.97, NNFI=.98, GFI=.92, and SRMR=.040). The internal consistency reliability coefficients of the subscales were .74, .81, .85, .76, .90, .80, respectively and .93 for overall scale. Overall findings demonstrated that Turkish version of the Facebook Addiction Scale can be used as a valid and reliable instrument.

Keywords: social media, facebook addiction, confirmatory factor analysis, validity, reliability


FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
 
Bu araştırmanın amacı Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin (FBÖ; Andreassen, Torsheim, Brunborg ve Pallesen, 2012) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 400 üniversite öğrencisi üzerinden yürütülmüştür. FBÖ için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 18 maddenin altı boyutta toplandığı (odaklanma, tolerans, duygu-durum değişimi, yeniden başlama, ayrılamama ve çelişki yaşama) ve altı boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 313,06, sd= 119, RMSEA= .064, CFI=.98, IFI=.98, NFI=.97, NNFI=.98, GFI=.92 ve SRMR=.040). FB֒nün iç tutarlılık güvenirlik katsayıları altı alt boyut için sırasıyla .74, .81, .85, .76, .90, .80 ve ölçeğin tamamı için .93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları FB֒nün Türkçe formunun geçerli güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, facebook bağımlılığı, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik


Detail

CONTENT