TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2016  Volume:   58  Area:   

Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP
EXAMINATION WİTH REGART TO SOME VARIABLES OF MOTHER’S ACCEPTANCE AND REJECTED LEVEL WITH CHILD’S TEMPERAMENT
 
In the study was aimed examination with regard to some variables of mother’s acceptance and rejected level with child’s temperament. Mothers of children between the ages 4-5 in the state nursery school located in the county of Çankırı were included in the study. As data collection tool was used to "General Information Form", "Parent - Child Relationship Scale Mother Form" and "Short Temperament Scale for Children". In the analysis of data "t-test", variance analysis and Pearson's correlation coefficient was used. As a result, variables age of child, mother’s having children number and education status of mother was determined to cause a significant difference in mother’s acceptance and rejected level (p<.05). In the study, relationship between children’s temperaments and mother’s acceptance and rejected level was also found not to be significant (p<.05).

Keywords: Keywords: preschool, children, temperament, mother, acceptance rejection


ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİNİN ÇOCUĞUN MİZACI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada annelerin kabul red düzeylerinin çocuğun mizacı ile bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan özel anaokuluna devam eden dört-beş yaş arasındaki çocukların anneleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile- Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu” ve “Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “t-testi”, Varyans Analizi ve Pearson korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocuğun yaşı, annenin sahip olduğu çocuk sayısı ve öğrenim durumunun annelerin kabul-red düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu ( p<.05) ve annelerin kabul-red düzeyleri ile çocukların mizaçları arasındaki ilişkinin ise anlamlı olmadığı (p>.01) belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: okul öncesi dönem, çocuk, mizaç, anne, kabul-red


Detail

CONTENT