TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2016  Volume:   58  Area:   

Ayşe ATAR, Yusuf DÜNDAR, Azize HASSAN
Investigation of anti-smoking activities of social marketing tools : Application in Gazi University
 
In this study, it is aimed to analyze and evaluate the effectiveness of anti-smoking social marketing tools. Especially anti-smoking social advertising, smoke-free application, ALO 171 Smoking Cessation Hotline, activities of smoking cessation policlinics and training programs are taken into consideration as social marketing tools. The survey, which was created as a result of literature research in order to accomplish the purpose of study, applied to students of Gazi University Tourism Faculty in December 2015, and 412 surveys are evaluated. “Percentage”, “frequency”, “standart deviation”, “arithmetic mean”, “independent samples t-test”, “one-factor analysis of variance (ANOVA)” and “Tukey(HSD) test” analysis are used to evaluate the data collected. The effectiveness of anti-smoking social marketing tools is evaluated by analyzing in detail according to four spesific factors (TV and education, ALO 171 Hotline, TV and smoke-free application and policlinic activities). According to the results of research, to sum up, it is demonstrated that; most of those who exposed to social marketing tools feel nothing, the affect of these tools to cessation smoking is fairly low, students especially support smoke-free application and also they found ALO 171 Smoking Cessation Hotline is very ineffective. Also, non-smokers found social marketing tools more effective than smokers. Together with this, among the smokers those who are willing to quit smoking found social marketing tools more effective than those who are unwilling to quit smoking. This result emerges as a study subject together with the findings above.

Keywords: Social Marketing, Smoking, Anti-Smoking Social Marketing Tools, Student of University, Use of Cigarette.


SİGARA KARŞITI SOSYAL PAZARLAMA ARAÇLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmada, sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliğinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle sosyal pazarlama araçları olarak sigara karşıtı sosyal reklam, dumansız hava sahası uygulaması, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakma polikliniklerinin faaliyetleri ve eğitim programları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için literatür taraması sonucunda oluşturulan anket, 2015 yılı Aralık ayında, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenimine devam eden öğrencilere uygulanmış ve 412 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde, “yüzde”, “frekans”, “standart sapma”, “aritmetik ortalama”, “bağımsız örneklemler için t-testi”, “tek faktörlü varyans (Anova) analizi”, “Tukey (HSD) testi” analizleri kullanılmıştır. Sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliği, belirlenen dört faktör ( TV ve eğitim, ALO 171 Hattı, TV ve dumansız hava sahası uygulaması ve poliklinik faaliyetleri) üzerinden ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; özetle; sosyal pazarlama araçlarına maruz kalanların çoğunluğunun hiçbir şey hissetmediği, söz konusu araçların sigarayı bırakmada etkisinin yok denecek kadar az olduğu, özellikle öğrencilerin dumansız hava sahası kampanyasını destekledikleri, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını etkisiz buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca; sigara kullanmayanlar, sigara kullananlara oranla sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bununla birlikte, sigara kullananlardan sigarayı bırakmayı düşünenler, düşünmeyenlere oranla genel olarak sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bu sonuç yukarıdaki belirtilen bulgularla birlikte çalışılması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Sigara, Sigara Karşıtı Sosyal Pazarlama Araçları, Üniversite Öğrencileri, Sigara Kullanımı.


Detail

CONTENT