TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2016  Volume:   58  Area:   

Duygu Tan GÜLCAN
THE LIMITATIONS OF GREEN LIBERALISM AGAINST ECOLOGICAL PROBLEMS
 
The position of liberalism towards ecological problems has been a matter of discussion in the green thought. Many green thinkers indicates liberalism as a main source underlying ecological crises. It has been criticized being inheritor of Enlightenment philosophy and attaching human more importance than other natural beings. Dualist perspective that attribute civilization to humanity and wildness to nature has been perceived as problematic. Most importantly, it has been blamed being the main source of the natural abuse by targeting economic growth for development. Conversely, a group of liberal thinker opposing to these critics, argues that green liberalism is possible. According to them, political liberalism and economic liberalism are not the same. This opinion argues that there is not a compulsory relation between capitalist economy and political liberalism. Therefore, economic liberalism should be blamed for the ecological crisis not political liberalism. Because of these prejudiced opinions, green thought becomes deprived of liberal contribution. According to them, the philosophical background liberalism possess could provide worthy contributions to green thought. This study examines problem solving ability of green liberalism to the ecological problems. Opposing green liberals, it argues that liberal principles are not compatible with the ecological principles.

Keywords: Green liberalism, economic liberalism, liberal democracy, ecological crises, capitalism


EKOLOJİK SORUNLAR KARŞISINDA YEŞİL LİBERALİZMİN SINIRLILIKLARI
 
Liberalizmin ekolojik sorunlara karşısındaki konumu, yeşil düşünce içinde bir tartışma konusudur. Liberalizm pek çok yeşil düşünür tarafından, ekolojik krize neden olan sorunların altında yatan temel faktör olarak gösterilir. Aydınlanma felsefesinin mirasçısı olarak insana diğer canlılardan daha fazla önem atfeden yaklaşımı nedeniyle eleştirilir. İnsana medeniyet, doğaya vahşilik atfederek onları birbirlerine karşıt bir konuma iteleyen ikici dünya görüşü sorunlu bulunur. En önemlisi, gelişimi ekonomik büyümeden ibaret öncelikli bir hedef olarak belirlemesi nedeniyle, doğanın talanının temel nedeni olmakla suçlanır. Buna karşın bir grup liberal düşünür bu görüşlere karşı durarak, yeşil liberalizmin mümkün olduğunu savunur. Onlara göre ekonomik liberalizm ile siyasi liberalizm birbirleriyle aynı şey değildir. Bu görüş, siyasi liberalizm ile kapitalist ekonomi arasında zorunlu bir bağın olmadığını savunur. Dolayısıyla ekolojik kriz nedeniyle suçlanması gereken siyasal liberalizm değil ekonomik liberalizmdir. Ancak bu önyargılar nedeniyle liberal felsefenin ekolojik tartışmalara sunabileceği önerilerden mahrum kalınmaktadır. Onlara göre liberalizmin sahip olduğu felsefi birikim sayesinde yeşil liberalizm yeşil düşünceye önemli katkılar sunabilecektir. Bu çalışmada yeşil liberalizmin çevre sorunlarına çözüm bulma becerisi irdelenmektedir. Çalışma, yeşil liberallerin görüşlerine karşı durarak liberal prensipler ile ekolojik prensiplerin birbiriyle uyumlu olmadığını savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil liberalizm, ekonomik liberalizm, liberal demokrasi, ekolojik kriz, kapitalizm


Detail

CONTENT