TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2016  Volume:   58  Area:   

Ferda Alper AY, Hasan TAĞRAF, Ahmet Murat ÖZKAN, Figen ÖZŞAHİN
Mobbing on Healthcare Institutions and It’s Effect on Organizational Silence
 
Mobbing is a contemporary and key issue on healtcare institutions. Mobbing at work place can be described as hostile and unethical behaviours towards an employee to make him/her helpless and defenseless. Organizational silence on the other hand can be described as an employee’s intentional act of not informing superiors about his/her ideas, suggestions and thoughts. As a deliberate act, organizational silence damages creativity and productivity at work. An employee under mobbing can either fight back or keep his/her silence and patience during mobbing stages. The purpose of this study is to determinte mobbing’s affect on organizational silence. Carried out with the survey method in city of Sivas, our study’s sample group is a group of nurses that work at a public sector hospital. To test the hypothesis of our work, we have conducted regression and corelation analysis. As per result, it is seen that mobbing is quite affective positively on all aspects of organizational silence. Also, we claim that, based on age, gender and tenure of the nurse, severity of mobbing behaviour is changed. We conclude that, mobbing increases organizational silence.

Keywords: mobbing (psychological attack), organizational silence, organizational behavior, health organizations nurses.


SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ
 
Güncel bir konu olan mobbing özellikle sağlık kurumlarında önemini korumaya devam etmektedir. Mobbing, işyerinde bir bireye yönelik olarak, bireyin çaresiz ve savunmasız olmasını sağlamaya çalışılarak, düşmanca ve etik dışı iletişimi içeren psikolojik saldırıdır. Örgütsel sessizlik kavramı ise çalışanların, herhangi bir konuyla ilgili fikir, bilgi ve düşüncelerini bilinçli olarak yönetimden saklamasını kapsamaktadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan bir davranış olan sessiz kalma davranışı örgütte yeni fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmaktadır. İşyerinde psikolojik saldırıya maruz kalan çalışanlar ya mücadele etmekte ya da bazı nedenlerden dolayı sabretmekte ve sessiz kalabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; mobbingin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Sivas il merkezinde bir kamu hastanesinde çalışan hemşireler bu çalışmaya dahil edilmiş, anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada mobbingin örgütsel sessizliğin bütün alt boyutlarının üzerindeki etkilerinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumları cinsiyet, yaş ve kurumda çalışma sürelerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada mobbingin örgütsel sessizliği artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: mobbing (psikolojik saldırı), örgütsel sessizlik, örgütsel davranış, sağlık kurumları hemşireler.


Detail

CONTENT