TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   62  Area:   

Cuma YILDIRIM
A RESEARCH ON PERSONALITY TRAITS OF TURKİSH PUBLIC PERSONNEL: THE CASE OF SAMSUN PROVINCIAL ADMINISTRATION
 
The aim of this research is to analyze the personality traits of Turkish public personnel through the case of Samsun provincial administration. To achieve this aim, data were collected from 186 (112 male/74 female) public personnel and personality analysis was performed by using SPSS 20.0 program. In addition; it was examined that the personality differs or not according to sex, marital status, age, education level, and seniority. Results show that personality traits of the public personnel working at the Samsun province are anxious, incompatible, introvert and have leastwise responsible and openness for experiencing. In addition to these, men are more compatible; married personnel are more open to experience new things than single ones; college graduates are more extroverted than high school graduates; when seniority in the office increased, there is a reduction in responsibility and behavior of personnel, yet with the seniority there is an increase in terms of behaving more openly to experience new things.

Keywords: Public personnel, personality, five-factor personality model, Samsun Provincial Administration, Personality problems.


TÜRK KAMU PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: SAMSUN İL YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı; Türk kamu personelinin kişilik özelliklerini, Samsun il yönetimi örneği üzerinden incelemektir. Çalışmanın verileri, 186 (112 erkek/ 74 kadın) kamu personelinden toplanmış ve SPSS 20.0 programı kullanılarak kişilik analizi yapılmıştır. Ayrıca; cinsiyete, medeni duruma, yaşa, eğitim düzeyine ve kıdeme göre kişiliğin farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Samsun il yönetiminde çalışan personelin endişeli, uyumsuz, içe kapanık ve az da olsa deneyime açık ve sorumluluk sahibi olduğu söylenebilir. Ayrıca, erkeklerin kadınlara göre daha uyumlu olduğu; evlilerin bekârlara göre daha deneyime açık olduğu; üniversite mezunlarının lise mezunlarına göre daha dışa dönük olduğu; kıdemin artmasıyla da dışa dönüklük ve sorumluluk davranışlarında azalma olduğu; deneyime açıklık davranışında ise artma olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu personeli, kişilik, beş faktörlü kişilik modeli, Samsun İl Yönetimi, kişilik sorunları


Detail

CONTENT