TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   62  Area:   

Recep ÇAKAR, Oktay ÖZKAN, Süleyman Serdar KARACA
OPTIMUM INDEX PORTFOLIO MODELS FOR INVESTORS AND DERIVATIVE MARKET PLAYERS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
 
The growth of information communication technologies, the increase in the number of financial institutions, the incentives which are registered as legal regulations and the various means of protecting the markets from the risk, increases the number of fund supply / demand in money and capital markets day by day. The number of users trading in Istanbul Stock Exchange is 1 million 200. The increase in the number of investors is in the search for safe havens, with the majority of investors calculating systematic and non-systematic risks due to financial consulting service costs. In this context, it can be said that the majority of investors are looking for safe ports. In order to create an optimal portfolio, a large number of studies have been conducted in the literature, most of them only on stocks and using short-term (one year and less) time series. In our work, we are directed to the players of the derivative market in order to keep the returns and risks to the investors at the optimum level as well as to protect them from the risk. In this context, 3 optimal index portfolio models were established by using Average-Variance and Quadratic Programming models to create optimum index portfolios on the basis of indexes traded in Stock Exchange Istanbul. Models established; The lowest exchange coefficient, the highest Sharpe Rate, and the lowest risk level.

Keywords: Optimum Portfolio, Quadratic Programming, Index Portfolio, Portfolio Modeling, Portfolio.


BORSA İSTANBULDA YATIRIMCILAR VE TÜREV PİYASA OYUNCULARI İÇİN OPTİMUM ENDEKS PORTFÖYLERİ MODELLEMESİ
 
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, finansal kuruluşların sayılarının artması, yasal düzenlemelerle kayıtlı ekonomiye olan teşvikler ve piyasaların riskten korunmak için çeşitli araçlar geliştirmesi neticesinde para ve sermaye piyasalarında ki fon arzı ve talebi her geçen gün artmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gerçekleştirenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. Optimum portföy oluşturmak isteyen ve ileri düzey finansal okur yazarlığı olmayan yatırımcılar için finansal danışmanlık hizmetlerinin maliyet yükü oluşturması bu maliyetlere katlanmak istemeyen yatırımcıları sistematik ve sistematik olmayan risklerin kendileri tarafından hesaplamaya zorlamaktadır. Bu bağlamda yatırımcıların çoğunluğu güvenli liman arayışı içinde olduğu söylenebilir. Optimum portföy oluşturulması amacıyla literatürde çok sayıda çalışma olmakla birlikte bu çalışmaların çoğu kısa dönemli (1 yıl ve altında) zaman serileri kullanılarak sadece hisse senetleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda hem yatırımcılara getiri ve risklerini optimum düzeyde tutmaları konusunda hem de riskten korunma amacıyla türev piyasa oyuncularına yön gösterilmektedir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’da işlem yapılan endekslerler bazında optimum endeks portföyleri oluşturmak için Ortalama-Varyans ve Karesel Programlama modelleri kullanılarak 3 adet optimum endeks portföy modeli kurulmuştur. Kurulan modeller; en düşük değişim katsayısını, en yüksek Sharpe Oranını ve en düşük risk düzeyini veren endeks portföy bileşenlerinden oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Optimum Portföy, Karesel Programlama, Endeks Portföyü, Portföy Modellemesi, Portföy.


Detail

CONTENT