TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Ömer SAĞLAM
THE ROLE OF ELITES AND EDUCATION FROM THE OTTOMANS TO TODAY
 
The institutional role of education in the social positions of the elite is the main theme of this work. In the historical process of the elites, the relation to society has been problematic. How elites became integrated or became estranged with society where they live in? In this process, education comes into prominence on modernization context by playing a role on elite’s being formed, becoming effective for providing elite to have a dominant role to play as social actor. On research, literature examinations are provided with interview data which are done deeply with 10 education managers. Additionally to qualitative data, quantitative changes from beginning of Republic to nowadays are being evaluated. The associations of the elites with education are closely related to their activities as social forces.

Keywords: Elite theories, Turkish elites, education, social change


OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ELİTLER VE EĞİTİMİN ROLÜ
 
Bu çalışmanın temel konusu elitlerin sosyal konumlarında eğitimin rolüdür. Elitler tarihsel süreç içinde toplumla ilişkilerinde problemli bir durumda olmuşlardır. Elitler içerisinde yer aldıkları toplumla ne denli bütünleşmişler ya da ona yabancı kalmışlardır? İşte bu süreçte eğitim elitin hem biçimlenmesi, toplumsal aktör olarak oynayacağı başat rolde bulunmasını sağlamasında etkili olurken, toplumun da dönüştürülmesinde bir araç olarak özellikle modernleşme bağlamında ön plana çıkmaktadır.Araştırmada literatür incelemeleri 10 eğitim yöneticisi ile yapılan derinlemesine mülakat verileriyle desteklenmiş, nitel verilere ilave olarak Cumhuriyetten günümüze eğitimdeki nicel değişimler değerlendirilmektedir. Elitlerin eğitimle olan ilişkileri toplumsal güç olarak konumlarındaki etkinlikleriyle yakından ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: Elit teorileri, Türk elitleri, eğitim, sosyal değişme


Detail

CONTENT