TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2017  Volume:   62  Area:   

Serpil PEKDOĞAN
ABUSE AWARENESS SCALE PARENTS FORM: SCALE DEVELOPMENT STUDY
 
The purpose of this study is to develop a scale which determines abuse awareness of parents who have children aged 4-6 years. After the evaluation of the expert opinions, the final scale was applied to 206 parents, 112 mothers and 94 fathers, who have children aged 4-6 years. The construct validity of the scale was determined by exploratory factor analysis. As a result of the exploratory factor analysis, a one-dimensional structure consisting of 18 items was obtained. Factor load values of the items in the scale were found to change between ,74 and ,93; item total correlations between ,76 and ,93. The Cronbach Alpha internal consistency of 18 items was found ,98; test-retest correlations were found to be 94. These findings indicate that the measuring tool is valid and reliable.

Keywords: Abuse, Parents, Children


İSTİSMAR FARKINDALIK ÖLÇEĞİ EBEVEYN FORMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş çocuğa sahip ebeveynlerin istismar farkındalıklarının belirlenebilmesi için bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek uzman görüşlerinin değerlendirilmesinden sonra, son hali 4-6 yaş aralığında çocuğa sahip 112 anne ve 94 baba olmak üzere 206 ebeveyne uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,76 ve ,93 arasında madde toplam korelasyonlarının ,74 ile ,93 arasında değiştiği gözlenmiştir. 18 maddenin Cronbach Alfa iç tutarlılığı ise ,98; test tekrar test korelasyonları ise ,94 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İstismar, Ebeveyn, Çocuk.


Detail

CONTENT