TR
User Name
Password
New User | Forgot
ACADEMIC SIGHT International Refereed Online Journal of Social Sciences  Year:  2018  Volume:   66  Area:   

Elif Betül YALÇI, Gamze YILDIZ ERDURAN
ANALYSIS OF AN INDIVIDUAL RESPONSIBILITIES OF STUDENTS WITH THE MINING METHOD OF THE TEXT
 
The 21st century can be described as the period in which developments took place the fastest in terms of living developments among the periods since the formation of history. During the evaluation of cultural and personal characteristics, it is observed that the individuals in each age group have different personality traits and behavioral patterns due to the rapid development, while mentioning generation gap in the past. That case is one of the important issues to be emphasized for the education sector where success can be achieved by communicating actively with the rising generation. Teachers and academicians must analyze the behavior of the masses they train and accordingly update their education systems. The aim of this study is to learn the perspectives on the issue of taking individual responsibility by making students interpret their own behaviors. In the survey, students were asked to answer questions about whether their individual responsibilities are sufficient or not, in this way it is aimed to learn the student behaviors that the trainers can not understand or misinterpret with external observations and how the students interpret internally. With the aim of carrying out the research, 214 students in the last semester of the Ipsala Vocational School of Higher Education were asked "Do you think that you can succeed in your business life with your sense of responsibility that you have shown to your student life?" The answers given to the question have been analyzed by text data mining method. Human sense can easily make meaning from the read text. However, as the text data increases, the time and labor cost increase, too. The analysis of numerical or non-categorical text data and the transformation of meaningful information by information systems, saves people’s time and money. In the text data set generated from the student answers, two methods of text mining analysis have been applied in order to determine the hidden but meaningful relationships. The students have been divided into groups according to the answers they gave, with the clustering analysis method. The common or different vocabulary usage of students have been researched with the association rule method.

Keywords: Association Rule, Clustering Analysis, Text Mining, Perceptions of Students' Responsibility, School and Business Life.


ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL SORUMLULUKLARINA BAKIŞ AÇILARININ METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
 
21. yüzyıl, yaşanan gelişmeler bakımından tarihin oluşumundan beri geçen dönemler içerisinde, gelişmelerin en hızlı yaşandığı dönem olarak nitelendirilebilir. Kültürel ve kişisel özelliklerin değerlendirmesi sırasında, geçmişte kuşak farklılığından bahsederken yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle her yaş grubundaki bireyin farklı kişilik özelliklerine ve davranış kalıplarına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum genç nesiller ile aktif iletişim kurarak başarının sağlanabileceği bir sektör olan eğitim sektörü için üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Öğretmenler ve akademisyenler eğitim verdikleri kitlelerin davranışlarını analiz etmek ve buna uygun olarak eğitim sistemlerini güncellemek durumundadır. Bu araştırmanın amacı eğiticilerin öğrencilerin kendi davranışlarını yorumlamasını sağlayarak, bireysel sorumluluk alma konusu ile ilgili bakış açılarını öğrenmektir. Araştırmada öğrencilere bireysel sorumluluklarını yeterli bulup bulmadıklarına yönelik yöneltilen soruya cevap vermeleri istenmiş, böylelikle eğiticilerin dış gözlemleri ile anlamlandıramayacağı veya yanlış yorumlayabileceği öğrenci davranışlarını, öğrencilerin içsel olarak nasıl yorumladığının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Araştırmayı gerçekleştirmek amacı ile İpsala Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimlerinin son dönemindeki 214 öğrenciye “Öğrenciliğinize göstermiş olduğunuz sorumluluk duygusu düzeyinizle iş hayatınızda başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplar metin madenciliği yöntemi ile analiz edilmiştir. İnsan algısı okunan metinden kolayca anlam çıkarabilmektedir. Ancak metin verisi arttıkça zaman ve iş gücü maliyeti de artmaktadır. Sayısal veya kategorik olmayan metin verisinin, bilgi sistemleri tarafından analiz edilmesi ve anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, kişilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Öğrenci cevaplarından oluşturulan metin veri setinde, var olan gizli ancak anlamlı ilişkilerin belirlenmesi amacıyla metin madenciliği analizinin iki yöntemi uygulanmıştır. Öğrenciler verdikleri cevaplara göre kümeleme analizi yöntemi ile gruplara ayrılmıştır. Birliktelik kuralı yöntemi ile öğrencilerin ortak veya farklı kelime kullanımları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birliktelik Kuralı, Kümeleme Analizi, Metin Madenciliği, Öğrencilerin Sorumluluk Algısı, Okul ve İş Hayatı.


Detail

CONTENT